Projekt grupy nieformalnej Bocianie Gniazdo ze wsi Ptaszkowice dotyczy organizacji imprez integracyjnych związanych z lokalnymi tradycjami gminy Zapolice. Każdy pomysł wspólnej zabawy i spotkania (temat, miejsce, charakter) będzie poddawany ocenie i konsultacji, tak aby  zrealizowane zostały te, które już w fazie projektu budziły największe zainteresowanie, akceptację i chęć aktywnego włączenia się mieszkańców do realizacji. Dzięki temu uda się  wykorzystać jak najwięcej lokalnych zasobów (wiedza, umiejętności, zaangażowanie różnych mieszkańców itp.). Każda impreza będzie ma mieć swojego animatora. Do jego zadań należeć będą: dopilnowanie przygotowań, poprowadzenie imprezy, zadbanie o potrzeby wszystkich uczestników - starszych i młodszych..

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00