Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem 2019W trakcie realizacji

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Celem Zadania Mikrogranty w Łódzkiem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj, działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się 

w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów, a w szczególności:

  • wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego
  • zwiększenie roli inicjatyw oddolnych
  • animowanie działań samopomocowych

W ramach Zadania Mikrogranty w Łódzkiem organizowane są konkursy na małe projekty wspierające rozwój młodych organizacji  i/lub wspierające lokalne przedsięwzięcia mieszkańców.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać dwa typy projektów:

A) Rozwój młodej organizacji,  działających na rzecz środowiska lokalnego poprzez np.:

  • zakup sprzętu  biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
  • adaptację lokalu
  • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,  w zakresie ich działań statutowych
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną, informatyczną
  • poszerzenie zakresu świadczonych usług i rozwój organizacji w kierunku finansowej samowystarczalności,
  • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju na okres co najmniej 12 miesięcy

B) Lokalne inicjatywy oddolne, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego w  różnorodnych sferach pożytku publicznego [obszar  sfer w załączonym Regulaminie].

Zadanie Mikrogranty w Łódzkiem stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS jest Operatorem mikrodotacji dla województwa łódzkiego w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018  na podstawie Umowy nr 340_II/2018.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Sprawozdanie Wzór Senior 2018 12.02.2019 doc 195,5 KB 19
2 Regulamin Mikrogranty w Łódzkiem 2018 12.02.2019 pdf 1,49 MB 77
3 Wzór wniosku FIO 2018 Inicjatywa Lokalna 12.02.2019 docx 365,9 KB 36
4 Wzór wniosku FIO 2018 NGO 12.02.2019 docx 365,53 KB 32
5 Opis faktur FIO 12.02.2019 docx 12,49 KB 24
6 Karta Oceny Formalnej 12.02.2019 pdf 260,08 KB 10
7 Karta Oceny Merytorycznej Lokalnej Inicjatywy 12.02.2019 pdf 288,2 KB 19
8 Karta Oceny Merytorycznej Rozwój Młodej Organizacji 12.02.2019 pdf 279,79 KB 12
9 Poradnik dla realizatorów-projektów mikrograntowych 12.02.2019 pdf 352,93 KB 51