Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023Zakończony

Opis projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach RPO WŁ 2014 – 2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.09.03.01-10-0003/20-00

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie IV woj. łódzkim w latach 2021 - 2023. 

Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez realizację celów szczegółowych:

 a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym os. niepełnosprawnych (82),

b) zwiększenie liczby org. pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (10%),

c) wsparcie środowisk , które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES (30%), 

d) wsparcie grup inicjatywnych, które wypracowały założenia co do utworzenia  PES(30).

Lp.

Wskaźnik efektywności

Wartość wskaźnika

1

liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES

30 szt.

2

liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego

82 szt.

3

liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej

30%

4

liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES

10 %

5

procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem

5%

 

Wskaźniki Liczba inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES przyczyniły się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej

15 %

Lp.

Wskaźniki rezultatu

Wartość wskaźnika

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po

zakończeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

K-40; M-42

82 os.

 

2

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

82 szt.

3

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami

13 szt.

4

Liczba dofinansowanych nowych miejsc pracy utworzonych w PS

82 szt.

Lp.

Wskaźniki produktu

Wartość wskaźnika

1

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

100 szt.

2

Odsetek uczestników projektu pochodzących z obszarów rewitalizowanych

2%

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

82 os.


Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Lider projektu –  wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – partner projektu – wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

www.wsparciespoleczne.pl

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich  – lider projektu – partner projektu - wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu miasta Łodzi

www.inspro.org.pl/centrumklucz

 

W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Instytucja otoczenia ekonomii społecznej z Łodzi.


W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Instytucje otoczenia ekonomii społecznej z Łodzi.


W ramach działań projektowych: 

wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 

doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych grupom nieformalnym zakładającym PES i nowopowstałym, ale jeszcze niezekonomizowanym organizacjom; 

tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 

uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 

doradzamy i szkolimy; 

nowo tworzonym podmiotom lub istniejącym ekonomizującym się oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy oraz wsparcie finansowe w kwocie do 3500 zł.

we współpracy z partnerem projektu wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, wsparciem finansowe na utworzenie miejsca pracy (do 20 000zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 

wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne; 

weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 

organizujemy spotkania sieciujące.Chcesz skorzystać z naszego wsparcia?

Doradcy Centrum OPUS:
1. Agnieszka Furmaniak: afurmaniak@opus.org.pl
2. Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.pl
3. Magdalena Mirys: mmirys@opus.org.pl
4. Anna Pakowska: apakowska@opus.org.pl
5. Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl
6. Aleksadra Reszka areszka@opus.org.pl
7. Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl

Animatorzy Centrum OPUS:
1. Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl
2. Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl
3. Łukasz Waszak: lwaszak@opus.org.pl
4. Jolanta Woźnicka: jwoznicka@opus.org.pl
Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php.
Wartość projektu: 6 950 994,60 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 191 167,73 zł. 
Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? Chcesz złożyć skargę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. 
Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl
Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin uczestnictwa ŁOWES 05.08.2022 pdf 764,26 KB 23
2 PEFS osoby indywidualne 05.08.2022 docx 260,94 KB 8
3 PEFS instytucje 05.08.2022 docx 258,44 KB 9