Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023W trakcie realizacji

Opis projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach RPO WŁ 2014 – 2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.09.03.01-10-0003/20-00

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie IV woj. łódzkim w latach 2021 - 2023. 

Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez realizację celów szczegółowych:

 a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym os. niepełnosprawnych (82),

b) zwiększenie liczby org. pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (10%),

c) wsparcie środowisk , które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES (30%), 

d) wsparcie grup inicjatywnych, które wypracowały założenia co do utworzenia  PES(30).

Lp.

Wskaźnik efektywności

Wartość wskaźnika

1

liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES

30 szt.

2

liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego

82 szt.

3

liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej

30%

4

liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES

10 %

5

procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem

5%

 

Wskaźniki Liczba inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES przyczyniły się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej

15 %

Lp.

Wskaźniki rezultatu

Wartość wskaźnika

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po

zakończeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

K-40; M-42

82 os.

 

2

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

82 szt.

3

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami

13 szt.

4

Liczba dofinansowanych nowych miejsc pracy utworzonych w PS

82 szt.

Lp.

Wskaźniki produktu

Wartość wskaźnika

1

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

100 szt.

2

Odsetek uczestników projektu pochodzących z obszarów rewitalizowanych

2%

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

82 os.


Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Lider projektu –  wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – partner projektu – wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

www.wsparciespoleczne.pl

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich  – lider projektu – partner projektu - wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu miasta Łodzi

www.inspro.org.pl/centrumklucz

 

W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Instytucja otoczenia ekonomii społecznej z Łodzi.


W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Instytucje otoczenia ekonomii społecznej z Łodzi.


W ramach działań projektowych: 

wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 

doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych grupom nieformalnym zakładającym PES i nowopowstałym, ale jeszcze niezekonomizowanym organizacjom; 

tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 

uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 

doradzamy i szkolimy; 

nowo tworzonym podmiotom lub istniejącym ekonomizującym się oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy oraz wsparcie finansowe w kwocie do 3500 zł.

we współpracy z partnerem projektu wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, wsparciem finansowe na utworzenie miejsca pracy (do 20 000zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 

wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne; 

weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 

organizujemy spotkania sieciujące.Chcesz skorzystać z naszego wsparcia?

Doradcy Centrum OPUS:
1. Agnieszka Furmaniak: afurmaniak@opus.org.pl
2. Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.pl
3. Magdalena Mirys: mmirys@opus.org.pl
4. Anna Pakowska: apakowska@opus.org.pl
5. Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl
6. Aleksadra Reszka areszka@opus.org.pl
7. Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl

Animatorzy Centrum OPUS:
1. Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl
2. Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl
3. Łukasz Waszak: lwaszak@opus.org.pl
4. Jolanta Woźnicka: jwoznicka@opus.org.pl
Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php.
Wartość projektu: 6 950 994,60 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 191 167,73 zł. 
Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? Chcesz złożyć skargę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. 
Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl
 

„OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” ŁÓDŹ

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” ŁÓDŹ

ogłasza nabór na:

 

MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

 

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

 •  Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

 • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

 • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

 • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy)

 • 4 szkolenia/webinaria 

 • Spotkania sieciujące

 • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od  15.01.2022 r. do 15.07.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mkorczykwaszak@opus.org.pl

 

Termin składania wniosków: 15.12.2021 r. do godziny 24.00

 

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru odbędzie się online w dniu 08.12.2022, o godz. 16.00

 

Link do spotkania: https://meet.google.com/wef-sxxh-ert?hs=122&authuser=0

 

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępny : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQiloswcTaQfgWhZ4egWwYepA1VRHjnrTwdJ1CFr484Y75yA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

 

___

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).


 

 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2022” ŁÓDŹ

ogłasza nabór na:


pakiety na rozwój ekonomiczny dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).


W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

 • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
 • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.
 • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.
 • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).
 • 4 szkolenia/webinaria 
 • Spotkania sieciujące
 • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.


Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  02.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mkorczykwaszak@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.11.2021 r. do godziny 24.00


 

Spotkania informacyjne dotyczące naboru odbędą się online w dniu 10.11.2021, w dwóch terminach : 10.11.2021 – godz. 10.00 i godz. 16.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  na spotkanie.

Link do spotkań: https://zoom.us/j/97506010555


 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:

Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś prioryt


Od dnia 17 sierpnia 2021 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.  

Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;

zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

Jakie zakupy mogą być sfinansowane?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin pkt. 10.

Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?

Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19; na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.

W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego wyłącznie na um-zlecenie kwota wynosi 4000 zł brutto bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy zlecenie.

Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 15 listopada 2021 r. 

Zapoznaj się z Regulaminem  zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19


Jak złożyć formularz zamówienia?

Nabór będzie trwał od 17 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków. 

1. Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać pocztą elektroniczną 

         na adres e-mail: opus@opus.org.pl, w tytule maile należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY_ŁÓDŹ


Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego przez OWES przy Centrum OPUS? 

Skontaktuj się z nami:

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl 

Małgorzata Nadolska - malgorzata.nadolska@instytut.lodz.pl

Małgorzata Wlaźlak  - mwlazlak@wsparciespoleczne.pl


Kto może ubiegać się o środki ?

• PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)

• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ

• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PLANUJĄCE EKONOMIZACJĘ

• OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE KTÓRE PLANUJĄ ZAŁOŻYĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z terenu miasta Łódź.


O jakie wsparcie można się ubiegać?

a)  Wsparcie na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł

b)  Wsparcia pomostowego finansowe służącego pokryciu bieżących wydatków w wysokości do 2 800,00 zł netto (na miejsce pracy na miesiąc przez okres 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana)

c)  Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł netto na miejsce pracy na miesiąc przez okres do 6 kolejnych miesięcy wypłacane jak ww.

d) wsparcie doradcze na etapie przygotowania formularza rekrutacyjnego, biznesplanu.


Formularze rekrutacyjne można składać od 10.05.2021 r. Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania środków finansowych.


Komisja Rekrutacyjna zbiera się raz w miesiącu, każdego 25 dnia miesiąca, pod warunkiem przekazania do niej min. 3 dni robocze wcześniej min. jednego Formularza Rekrutacyjnego spełniającego wymogi formalne oraz w przypadku Formularzy składanych przez Kandydatów – osoby fizyczne, pisemnych opinii psychologa.


Oznacza to, że formularz rekrutacyjny musi zostać złożony:
– w przypadku osób fizycznych min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)
– w przypadku PES/PS min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

W celu uzyskania szerszych informacji oraz bezpłatnego wsparcia doradczego skontaktuj się z doradcą kluczowym - Małgorzatą Wlaźlak (e-mial: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 20)

 

1. Animacja- informowanie o możliwościach tworzenia PES i możliwościach jakie daje Ekonomia Społeczna, budowanie partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej; Wsparciem zostanie objętych 30 środowisk.
2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne– będzie świadczone w siedzibie ŁOWES, u klienta oraz drogą mailową, telefonicznie lub  online na platformie internetowej.
3. Doradztwo ogólne indywidualne i grupowe dla grup nieformalnych tworzących PES (spółdzielnie socjalną lub stowarzyszenie/fundację z działalnością odpłatną lub gospodarczą) oraz dla organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność ekonomiczną. Zakres doradztwa:
zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
rejestrowanie działalności PES;
zewnętrzne finansowanie PS i PES;
prowadzenie działalności statutowej PES;
doradztwo specjalistyczne dotyczące tworzenia nowych PES –
prawne,
księgowe,
finansowe – prowadzenie działalności  gospodarczej,
zatrudnianie,
tworzenie biznesplanów,
księgowość
  4. Szkolenia: 6 ośmiogodzinnych szkoleń z zakresu ekonomizacji i tworzenie nowych PES
  5. Pakiety rozwojowe Organizujemy 3 edycje konkursu na wsparcie na rejestrację grup nieformalnych w formie PES lub ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych.
  6. Inkubator/biura coworkingowe - udostępnienie organizacjom lub grupom nieformalnym przestrzeni biurowej - sal konferencyjnych (3 sale małe do 10 osób; sala duża do 50 osób, miejsca do pracy indywidualnej)