Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023W trakcie realizacji

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniamy bezpłatne doradztwo prawne.

Kto może skorzystać z doradztwa?

Jest ono świadczone przez radcę prawnego.

Z doradztwa mogą skorzystać organizacje pozarządowe z Łodzi, które jeszcze nie prowadzą działalności odpłatnej lub gospodarczej oraz grupy nieformalne mieszkańców dopiero planujących rejestrację organizacji.


Aby umówić się na spotkanie z radcą prawnym, prosimy o kontakt z Krzysztofem Smugiem:

ksmug@opus.org.pl, tel. 534 543 559. 


ZAKRES DORADZTWA

Specjalistyczne doradztwo prawne, które obejmować może w szczególności:

·        przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w przedsiębiorstwa społeczne (PS) zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej

·        definicji PS,

·        procesu przekształcenia PES w PS,

·        prawnych aspektów tworzenia miejsc pracy w PS,

·        zasady weryfikacji,

·        dokumentacja niezbędna do weryfikacji przekształcenia

·        korzyści związane z PS

 

Prowadzenie działalności w ramach PES/PS, w tym konsultacje dot.:

·        wszelakiego rodzaju umów (w szczególności umów z kontrahentami), regulaminów jakie wiążą się z tą działalnością, pomoc w sporządzaniu takich umów bądź regulaminów, umów darowizn,

·        wsparcie działalności gospodarczej pod kątem oferowania towarów konsumentom, w tym w szczególności w przypadku pojawiającej się w podmiotach sprzedaży na odległość, w tym konsultowanie regulaminów sklepów internetowych,

·        umowy barterowe,

·        analiza dokumentów przetargowych (SIWZ, umowy)

·        wsparcie w ustalaniu zakresu działalności gospodarczej i jej odpowiedniego ujęcia w aktach wew. PES/PS etc),

·        sponsoring (prawnych aspektów, zasad współpracy między sponsorem
a sponsorowanym, analiza umów, które mają być podpisane bądź wsparcie
w sporządzaniu takich umów)

·        obowiązki organizatorów turystyki

Prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej PES/PS, w tym konsultacja dot.:

·        prawne aspekty działania organów (prawne aspekty podejmowania uchwał (decyzji) przez organy, organizowanie posiedzeń stacjonarnych oraz on-line, prawne aspekty współpracy między organami)

·        analiza opracowanych i ewentualna korekta regulaminów organów, wsparcie przy sporządzeniu w/w regulaminów,

·        prawne aspekty sporządzania i gromadzenia dokumentacji wew PES/PS,

·        składki członkowskie – jak je ustalać, jak je egzekwować i jakie wyciągać konsekwencje w stosunku do osób niepłacących składek,

·        wsparcie w przypadku sporów pomiędzy członkami organów bądź członkami PES,

·        odpowiedzialność PES/PS oraz odpowiedzialność członków organów, członków PES/PS

·        aspekty prawne zgodnego z prawem wydatkowania środków opp, czy w ramach zadań zleconych - projektów (pomoc w tworzeniu regulaminów, porozumień bądź ich weryfikacja jeśli istnieją),

·        pomoc w sporządzaniu bądź konsultacja istniejących umów o współpracy,

·        przekształcania stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe,

·        przekształcania klubów sportowych wpisanych do ewidencji starosty w kluby sportowe rejestrowe z uruchomioną działalnością gospodarczą,

·        konsultacje umów najmu, dzierżawy, darowizny, na obsługę księgową, na obsługę kadrową, z zawodnikami (dot. treningów stypendiów sportowych etc), uczestnikami projektów bądź podopiecznymi, etc.,

·        wsparcie prawne w przypadku organizowania równego rodzaju imprez, konkursów etc.

·        uruchamianie i prowadzenie podmiotów reintegracyjnych (CISy, KISy, ZAZy, WTZy),

·        wsparcie w sporządzeniu dokumentacji w/w podmiotów reintegracyjnych (regulaminy statuty) bądź analiza i ewentualna korekta takich dokumentów.

Podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES/PS, w tym:

·        konsultacje statutów pod kątem zapisów zwalniających z podatków
i pozwalających darczyńcom odpisanie od podatków przekazanych darowizn, podatki od darowizn, pożyczek, nagród w konkursach;

Ochrona danych osobowych RODO w PES/PS, w tym konsultacje dot.:

·        identyfikacji zbiorów danych,

·        podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych pomoc w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych),

Prawa autorskie i prawa pokrewne w organizacjach pozarządowych, w tym PES/PS, w tym konsultacje dot.:

·        praw autorskich i ich przenoszenia,

·        licencji

·        korzystania z wizerunku

Obowiązki pracodawcy względem pracowników w PES/PS, w tym konsultacje dot:

·        zawartych umów o pracę_zlecenie_dzieło, pomoc w sporządzaniu umów zatrudnieniowych w ramach działalności gospodarczej bądź działalności nieodpłatnej i odpłatnej, 

·        wsparcie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia oraz rozwiązywania umów z pracownikami

·        roszczenia pracowników

Wsparcie w odwoływaniu się przez organizacje pozarządowe, w tym PES/PS od orzeczeń sądów (wyroków, postanowień), decyzji administracyjnych, w szczególności negatywnych postanowień od zmiany wpisu w KRSie,

Wsparcie na etapie wydatkowania środków publicznych – jak wydatkować środki publiczne zgodnie z prawem, regulaminami i innymi wytycznymi projektowymi,

Zbiórki publiczne – prawne aspekty uruchamiania i rozliczania środków zgromadzonych w ramach zbiórek,

Wsparcie w wypełnianiu formularzy do KRSu,  odwoływania się od postanowień KRSu

Wsparcie w zakresie stosowania przez zamawiających klauzul społecznych,

Wsparcie w zakresie składanych do PES/PS wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

Wsparcie w zakresie dostępności (projektowanie działalności i poszczególnych aktywności, w szczególności tych finansowanych ze środków publicznych - pod tym kątem i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie);

Sprawozdawczość PES/PS, w tym konsultacje dot,:

·        rodzajów sporządzanych sprawozdań, zasad ich sporządzania i przedkładania właściwym instytucjom,

·        lustracji w spółdzielniach socjalnych,

Konsultacje w przypadku otrzymania pozwu, chęci pozwania bądź otrzymania postanowienia o egzekucji komorniczej,

Zakładanie PES w formie spółki zoo non profit,

Zgromadzenia publiczne

Inne kwestie prawne w zależności od rodzaju PES/PS i ich działalności.