Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023W trakcie realizacji


Od dnia 1 marca 2022 roku do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 


KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O ZAKUP PRODUKTÓW/USŁUG:

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

  •  spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;
  • zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

 

JAKIE ZAKUPY MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin pkt. 10.

 

DO KOGO MOGĄ TRAFIĆ NIEODPŁATNIE USŁUGI/PRODUKTY?

Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

  • dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19; na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.
  • W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego wyłącznie na um-zlecenie kwota wynosi 4000 zł brutto bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy zlecenie.

 

Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty.

Zapoznaj się z Regulaminem  zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

 

Nabór PES/PS - potencjalnych Wykonawców - będzie trwał od 1 marca 2022 r. do wyczerpania środków.


JAK ZŁOŻYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA?

Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: opus@opus.org.pl, w tytule maile należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY_ŁÓDŹ

 

 

Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego przez OWES przy Centrum OPUS?


Skontaktuj się z nami:

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl 

Anna Pakowska - apakowska@opus.org.pl