Mikrogranty Sieradz 2019Uzupełnianie projektów

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem

Mikrogranty to środki na wsparcie inicjatyw lokalnych i rozwój młodych organizacji w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019" czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany ze środków budżetu Miasta Sieradz oraz ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

  • Termin składania wniosków  od 01.03.2019 do 19.03.2019
  • Termin rozmów/prezentacji od 25.03.2019 do 27.03.2019
  • Okres realizacji projektów od 01.04.2019 do 30.11.2019

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy działań wspieranych w 2019: rozwój inicjatyw lokalnych związanych z zagospodarowaniem  czasu wolnego i zwiększające aktywność mieszkańców Sieradza, rozwój młodych organizacji pozarządowych.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez: 

1.Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW i będzie odbywało się na terenie miasta Sieradz, a jego adresatami będą mieszkańcy Miasta Sieradz. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej; 

2. Organizacje pozarządowe, a w szczególności młode organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Uo DPPioW (młoda organizacja - ngo zarejestrowana do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł).

Mikrogranty  Sieradz 2019

Uzupełnianie projektów

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość