Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019" czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany ze środków budżetu Miasta Sieradz oraz ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizacja Programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Celem „Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Sieradz 2019" jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj, działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów.

Typy działań wspieranych w 2019 roku:
•    rozwój inicjatyw lokalnych związanych z zagospodarowaniem  czasu wolnego i zwiększające aktywność mieszkańców Sieradza,
•    rozwój młodych organizacji pozarządowych.
W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:
•    Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW i będzie odbywało się na terenie miasta Sieradz, a jego adresatami będą mieszkańcy Miasta Sieradz. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej;
•    Organizacje pozarządowe, a w szczególności młode organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Uo DPPioW (młoda organizacja - ngo zarejestrowana do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł).

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS jest Operatorem programu.
Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert.
•    Termin składania wniosków  od 01.03.2019 do 19.03.2019
•    Termin rozmów/prezentacji od 25.03.2019 do 27.03.2019
•    Okres realizacji projektów od 01.04.2019 do 30.11.2019


Mikrogranty  Sieradz 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość