Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Ekonomia społeczna

Zatrudnienie w NGOKwestia zatrudnienia w NGO pojawia się najczęściej wraz z planowaniem pozyskania finansowania na realizację działań. Nie zawsze mamy wtedy czas, by wszystko przeanalizować, dlatego warto wiedzieć wcześniej, na co szczególnie zwrócić uwagę. O tym, jakie obowiązki ciążą na organizacji i o jakich terminach trzeba pamiętać, przeczytacie w tekście Oli Sopali - naszej doradczyni z biura w Bełchatowie.

Społeczne zaangażowanie obywateli w gospodarkę obiegu zamkniętegoSpołeczne zaangażowanie obywateli w gospodarkę o obiegu zamkniętym   raport Centrum OPUS, opracowanie dr Andrzej Kassenber Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu FrontSh1p, na którego potrzeby przyjęto definicję gospodarki cyrkulacyjnej zapisaną w regulacji Parlamentu Europejskiego. Definiowana ona jest jako model produkcji i konsumpcji, zakładający dzielenie się, dzierżawę, ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się ich cykl życia . Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników analizy przykładów społecznego zaangażowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zgodnie z wypracowanym w ramach projektu FrontSh1p zakresem zaangażowanie obywatelskie w gospodarkę o

Ekonomizacja Organizacji w bezpiecznym środowisku dzięki INKUBATOROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJEkonomizacja Organizacji w bezpiecznym środowisku dzięki INKUBATOROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W 2021 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi działający przy Centrum OPUS rozpoczął program mający na celu wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej. Autorzy projektu chcieli w jak najbardziej profesjonalny sposób przygotować beneficjentów do tej roli. W programie wzięło udział 25 grup  z Łodzi i regionu. Część z nich miała już swoje organizacje, które podczas programu ekonomizowały się (uruchamiały działalność odpłatną statutową lub gospodarczą) a część była jeszcze grupami nieformalnymi, które na końcu programu miały zarejestrować swoje organizacje w KRS. Beneficjenci programu otrzymali cykl szkoleń, wsparcia merytorycznego,

Istota rewitalizacji, a ekonomia społecznaPojęcie rewitalizacji wyrażone zostało w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 lipca 2015 r., które wskazują istotę rewitalizacji jako: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”
Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej

Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowejZarówno stowarzyszenia jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Musi ona być jednak jedynie działalnością dodatkową, która ma służyć pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności statutowej. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, osiągnięty zysk nie może być w organizacjach pozarządowych dzielony między ich członków (np. w formie dywidendy). Aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej iezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą uzyskania wpisu organizacja staje się przedsiębiorcą.