Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Gmina Wieruszów 2019" czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę Wieruszów i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany ze śrdoków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Gminy Wieruszów. 

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości od 2 000 zł do 4 000 zł.

 Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

  • Termin składania wniosków: od 04.03.2019 do 15.03.2019
  • Termin realizacji: od 23.04.2019 do 30.11.2019
  • Termin rozmów/prezentacji: od 26.03.2019 do 12.04.2019

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zwiększenie liczby inicjatyw w formie projektów mikrograntowych podejmowanych przez grupy nieformalne lub samopomocowe w okresie kwiecień-listopad 2019, a w szczególności w okresie maj-wrzesień 2019. 

Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy Wieruszów oraz na  rzecz gminy i jej mieszkańców. Preferowane są działania łączące się z imprezami ujętymi w Gminnym Kalendarzu Imprez na rok 2019 zamieszczonym pod adresem:  www.miasto.wieruszow.pl/kalendarz2019/

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez grupy nieformalne lub samopomocowe, tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW i będzie odbywało się na terenie gminy Wieruszów, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy Wieruszów. 

Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby, z których co najmniej jedna jest pełnoletnia, a pozostali członkowie grupy muszą mieć ukończone 13 lat. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej. Preferowana grupa nieformalna powinna składać się z osoby pełnoletniej oraz z uczniów szkół podstawowych i/lub średnich zamieszkałych na terenie gminy Wieruszów. 

Mikrogranty Wieruszów 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość