Mikrogranty w Łódzkiem 2018Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Celem Zadania Mikrogranty w Łódzkiem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj, działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się 

w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów, a w szczególności:

  • wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego
  • zwiększenie roli inicjatyw oddolnych
  • animowanie działań samopomocowych

W ramach Zadania Mikrogranty w Łódzkiem organizowane są konkursy na małe projekty wspierające rozwój młodych organizacji  i/lub wspierające lokalne przedsięwzięcia mieszkańców.