Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców - III edycja w Gminie Rzgów

„Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców - III edycja w Gminie Rzgów”, czyli Program realizowany wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Gminę Rzgów finansowany ze środków ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Gminy Rzgów.

Realizacja Programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Celem „Lokalnego Programu Mikrograntów: Program Mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców - III edycja w Gminie Rzgów" jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj, działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów.
Mikrogranty to środki na wsparcie: lokalnych inicjatyw w wysokości do 4 000 zł lub na rozwój lokalnej młodej organizacji do 5 000 zł.

Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia oraz działania na rzecz gminy i jej mieszkańców.
W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

•    Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, a jego adresatami będą mieszkańcy Gminy RZGÓW. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej;
•    Organizacje pozarządowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
•    Młode organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Uo DPPioW zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS jest Operatorem programu.
Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert
•    Termin składania wniosków  od 05.04.2019 do 26.04.2019
•    Termin rozmów/prezentacji od 06.05.2019 do 07.05.2019
•    Okres realizacji projektów od 15.05.2019 do 15.11.2019

Mikrogranty Rzgów 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość