Mikrogranty Rzgów 2019Zgłaszanie projektów

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem


Mikrogranty to środki na wsparcie: lokalnych inicjatyw w wysokości do 4 000 zł lub na rozwój lokalnej młodej organizacji do 5 000 zł.

„Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców - III edycja w Gminie Rzgów. czyli Program realizowany wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Gminę Rzgów finansowany ze środków ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Gminy Rzgów. 

 Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków  od 05.04.2019 do 26.04.2019

Termin rozmów/prezentacji od 06.05.2019 do 07.05.2019

Okres realizacji projektów od 15.05.2019 do 15.11.2019

Celem Programu jest zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności, zwiększenie aktywności mieszkańców i ich zaangażowania w życiu publicznym oraz wsparcie rozwoju młodych organizacji. 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez: 
1. Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, a jego adresatami będą mieszkańcy Gminy RZGÓW. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej; 
2. Organizacje pozarządowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Młode organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Uo DPPioW zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł.

Biuro projektu: Centrum Promocji i Rozowoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl, www.opus.org.pl