Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GIDLACH 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

KONKURS 
LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE GIDLE 2023 

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie GIDLE 2023 czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę GIDLE, Fundację STREFA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy GIDLE i przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: Mikrogranty w Gminie GIDLE 2023 grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy GIDLE i jej mieszkańców w wysokości od 1 000,00 zł do 5 000,00 zł 
Przy czym podmioty wnioskujące o mikrogranty polegające na organizacji 
  • jednodniowego wydarzenia/imprezy/spotkania mogą się ubiegać o mikrogrant w wysokości od 1000,00 zł do 2 000,00 zł;  
  • cyklicznych spotkań/zajęć itd. mogą się ubiegać o mikrogrant w wysokości od 1000,00 zł do 5 000,00 zł.

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy GIDLE. Typy wspieranych projektów powinny obejmować inicjatywy pobudzające aktywność społeczną mieszkańców Gminy GIDLE i ich integracjęm.in:
- inicjatywy wspierające profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną (m.in. upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowe, 
- organizację wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania integrującego dzieci z różnych środowisk lub inicjatywy dotyczące innych form „wspólnej zabawy” celem propagowania zdrowego stylu życia (wycieczki, gry, zabawy, poczęstunek, itp.)
- wydarzenia realizowane na rzecz Gminy GIDLE i jej mieszkańców z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu oraz profilaktyki innych uzależnień, a w szczególności tematyczne wydarzenia adresowane do dzieci, młodzieży oraz rodzin osób z problemem alkoholowym; organizację debat o narkomanii z udziałem nauczycieli i rodziców.

UWAGA! 
Wszystkie projekty muszą być spójne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym Gminy GIDLE na rok 2023  

DLA KOGO KONKURS?
- dla grup mieszkańców - grup nieformalnych (nie mniej niż trzy osoby - mieszkańcy Gminy GIDLE lub działające na jej rzecz i jej mieszkańców wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej) 
- dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003r., które mają siedzibę na terenie Gminy GIDLE lub działają na jej rzecz i jej mieszkańców.  
CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 19.06.2023 r. do 15.11.2023 r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 15.05.2023 r. do 29.05.2023 r.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS. 

Doradztwo: 
Aleksandra Wasilewska  awasilewska@opus.org.pl; tel. 509 899 449; 
Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl tel. 603 866 547 
Wsparcie techniczne: 
Krzysztof Smug  ksmug@opus.org.pl tel. 534 543 559; 
Wsparcie dla grup nieformalnych: 
Zbigniew Grądys zgradys@inkubatorps.pl tel. 511 214 087;

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GIDLACH 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość