Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GIDLACH 2022Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

KONKURS LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE GIDLE 2022 

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie GIDLE 2022 czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę GIDLE, Fundację STREFA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy GIDLE i przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: Mikrogranty w Gminie GIDLE 2022 grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogą starć się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy GIDLE i jej mieszkańców w wysokości do 4 000,00 zł 

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy GIDLE. Typy wspieranych projektów powinny obejmować m.in:
- inicjatywy pobudzające aktywność społeczną mieszkańców Gminy GIDLE i ich integrację, 
- inicjatywy promujące zdrowy styl życia, wspierające profilaktykę alkoholową, profilaktykę innych uzależnień 
-  inicjatywy wspierające profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną (m.in. upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowe
- organizację wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania integrującego dzieci z różnych środowisk lub inicjatywy dotyczące innych form „wspólnej zabawy” celem propagowania zdrowego stylu życia (wycieczki, gry, zabawy, poczęstunek, itp.)
- działania pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- wydarzenia realizowane na rzecz Gminy GIDLE i jej mieszkańców z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu oraz profilaktyki innych uzależnień, a w szczególności tematyczne wydarzenia adresowane do dzieci, młodzieży oraz rodzin osób z problemem alkoholowym;
UWAGA! 
Wszystkie projekty muszą być spójne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym Gminy GIDLE na rok 2022  

DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć: 
grupy nieformalne (nie mniej niż trzy osoby (mieszkańcy Gminy GIDLE lub działajace na jej rzecz i jej mieszkańców) wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej) 
organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., które mają siedzibę na terenie Gminy GIDLE lub działają na jej rzecz i jaj mieszkanców.  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  15.07.2022 r. do 31.10.2022 r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 01.06.2022 r. do 27.06.2022 r.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS. 
Kontakt: 
Doradztwo: Aleksandra Wasilewska  awasilewska@opus.org.pl; tel. 509 899 449; Wioletta Gawrońska  wgawronska@opus.org.pl; Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl tel. 603 866 547 
Wsparcie techniczne: Krzysztof Smug  ksmug@opus.org.pl tel. 534 543 559; 
Wsparcie dla grup nieformalnych: Marta Smejda  msmejda@inkubatorps.pl, tel. 504 201 155, Zbigniew Grądys zgradys@inkubatorps.pl tel. 511 214 087;

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GIDLACH 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość