Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE BIAŁACZÓW 2022Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE BIAŁACZÓW 2022

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie BIAŁACZÓW 2022 czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę BIAŁACZÓW, Fundację STREFA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy BIAŁACZÓW i przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: Mikrogranty w Gminie BIAŁACZÓW 2022 grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy BIAŁACZÓW i jej mieszkańców w wysokości do 4 000,00 zł

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować:

- inicjatywy pobudzające aktywność społeczną mieszkańców Gminy BIAŁACZÓW i ich integrację, promujące zdrowy styl życia, wspierające profilaktykę alkoholową, profilaktykę innych uzależnień oraz działania pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- wydarzenia realizowane na rzecz Gminy BIAŁACZÓW i jej mieszkańców z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu oraz profilaktyki innych uzależnień, a w szczególności tematyczne wydarzenia adresowane do dzieci, młodzieży oraz rodzin osób z problemem alkoholowym;

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć:

- grupy nieformalne (trzy osoby chcące wspólnie realizować działania w ww zakresie, a nieposiadające osobowości prawnej)
organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., które mają siedzibę na terenie gminy BIAŁACZÓW, a szczególnie młode ngo (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, o rocznym przychodzie za poprzedni rok obrotowy funkcjonowania nie przekraczającym 30 tys. zł).

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 20.06.2022 – 07.11.2022

JAK ZDOBYĆ MIKROGRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 05.05.2022 – 25.05.2022

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS  

Kontakt:

Aleksandra WASILEWSKA awasilewska@opus.org.pl;

Magda POULAIN mpoulain@opus.org.pl;

Marta SMEJDA msmejda@inkubatorps.pl – Inkubator, wsparcie dla grup nieformalnych

Krzysztof SMUG ksmug@opus.org.pl - wsparcie techniczne

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE BIAŁACZÓW 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość