Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2024-2026W trakcie realizacji

Całkowita wartość projektu (łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu) wynosi 10.380.345,67 zł

Dofinansowanie w kwocie: 10.130.133,17 zł, 

w tym dofinansowanie UE w kwocie: 8.823.293,82 zł

w tym finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa w kwocie: 1.306.839,35 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2024-2026 w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez zwiększenie liczby nowopowstałych PES i PS, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym OzN w nowopowstałych, przekształcających się i istniejących PS (81), wsparcie środowisk, które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES.

Obszar subregionu III.  obejmuje powiaty: piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki i bełchatowski.


W RAMACH PROGRAMU:


I. wspieramy tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (PES)

1. animacja: organizujemy spotkania przedstawicieli różnych sektorów i grup społecznych (samorządów, instytucji takich jak powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, biznesu, lokalnych liderów i grupy inicjatywnych/nieformalnych); wspieramy i inicjujemy budowanie partnerstw, zaangażowanie grup inicjatywnych/PES w konsultacje społeczne dotyczące sektora NGO/ekonomii społecznej; pomagamy PES/PS i grupom inicjatywnym w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności w celu świadczenia usług społecznych.

2. doradztwo: w tym specjalistyczne (prawne, księgowo–finansowe) dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem podmiotu ekonomii społecznej oraz osób prawnych, w tym organizacji pozarządowych nie prowadzących działalność ekonomiczną; w zakresie zakładania, rejestrowania PES, zatrudniania kadry, wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego, prowadzenia działalności gosp., prawnych aspektów ES, podatków, obowiązków pracodawcy względem pracowników, księgowości, płac i pochodnych, rachunkowości, tworzenia planu finansowego w porozumieniu z doradcą kluczowym.

Rekrutację do programu prowadzimy w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu.

Z naszych usług możecie skorzystać:

a) stacjonarnie w punkcie doradczym (biuro w Łodzi i biura regionalne)

b) w siedzibie podmiotu objętego wsparciem,

c) online

 

II. udzielamy wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Przez cały czas trwania projektu:

1. prowadzimy rekrutację: podmiotów/osób chcących założyć Przedsiębiorstwo Społeczne i podmiotów, które chcą przekształcić się w PS i już istniejących PS.

Wsparcie finansowe udzielamy na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (grupa docelowa 81 os., w tym 49 K, 32 M z grup kwalifikowalnych, min. 10 OzN . Preferowane są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z opisem gr. docelowej).

2. oferujemy bezpłatne doradztwo dla grup inicjatywnych i osób prawnych (zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności odpłatnej i gospodarczej) w zakresie przekształcania się w PS, zatrudniania pracowników i dokumentów wymaganych do rekrutacji, tworzenia biznesplanów, dokumentów wymaganych do rekrutacji i możliwości funkcjonowania jako PS.

3. opiniujemy biznesplany.

4. udzielamy wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na utworzenie 81 miejsc pracy:  dotacje finansowe i wsparcie pomostowe na utrzymanie miejsc pracy.  Preferencja tworzenia miejsc pracy  i przedsiębiorstw społecznych w kluczowych sferach rozwoju wskazanych w KPRESiS. Wsparcie Pomostowe przyznawane na okres 12 m-cy. W okresie trwania wsparcia finan. i pomost. monitoring PS  i  – konsultacje, zmiany w budżetach itp, wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego przez okres 12 m-cy dla każdego PES, który otrzyma wsparcie finansowe (diagnoza potrzeb, budowanie planu rozwoju, nawiązywanie kontaktów biznes., organiz. wsparcia, pomoc w syt. kryzysowych).

5. oferujemy wsparcie reintegracyjne (WR) jako wsparcie PES/PS w reint. społeczno-zawodowej zatrudnianie pracowników. Usługi w ramach WR dotyczyć będą bezpośrednio pracownika lub zespołu PS i mają na celu zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym i zawodowym osoby objętej planem reintegracyjnym. WR będzie wypłacane wyłącznie w okresie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego.

 

III. świadczymy usługi dla już istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

1. doradztwo indywidualne i grupowe -  doradztwo ogólne, specjalistyczne finansowo-księgowe, prawne i biznesowe wspierające istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym zekonomizowane organizacje pozarządowe.

2. doradztwo dla PES z zakresu zamówień publicznych (doradztwo specjalistyczne ds zamówień publicznych). Wsparcie doradcze ma na celu zwiększenie potencjału istniejących PES i PS, w tym przygotowanie do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i korzystania PES/PS z mikropożyczek.

Usługi świadczone stacjonarnie lokalnie, mobilnie i online dla działających już PES w obszarach mniej dostępnych i dla grup ze specjalnymi potrzebami (szczególnie z OzN).

3. szkolenia - mające na celu podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES/PS, pozwalające na zwiększenie konkurencyjności na rynku i utrzymanie miejsc pracy. Szkolenia będą realizowane przez podmioty posiadające wpis do RIS oraz będą prowadziły do nabycia kompetencji bądź uzyskania kwalifikacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego. 

 

DLA KOGO DZIAŁA OWES?

Projekt obejmuje powiaty z województwa łódzkiego: piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki i bełchatowski (subregion III województwa łódzkiego).

Po uzyskaniu zgody w projekcie mogą uczestniczyć także podmioty spoza wskazanego subregionu (w tym celu prosimy o kontakt).

Ze wsparcia w ramach OWES mogą korzystać: Podmioty Ekonomii Społecznej, organizacje pozarządowe planujące przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne, osoby z niepełnosprawnością, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wymagające aktywizacji społecznej, osoby fizyczne i prawne planujące założyć Podmiot Ekonomii Społecznej.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Założone efekty, rezultaty projektu:

lp.

Wskaźnik produktu

wartość wskaźnika

1

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

150 podmiotów

2

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

4 os. 

3

Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie

81 os. 

4

Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i

przedsiębiorstw społecznych)

22 podmioty

5

Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu

krajowym, regionalnym lub lokalnym

6

lp.

Wskaźnik rezultatu

wartość wskaźnika

1

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu

programu

81 os. 

2

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu

81 os. 

3

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

81 miejsc pracy

lp.

Inne wspólne wskaźniki produktu

wartość wskaźnika

1

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

10

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin ogólny OWES 2024 12.03.2024 pdf 608,36 KB 52
2 Formularz uczestnika instytucjonalnego OWES 2024 12.03.2024 pdf 827,86 KB 48
3 Formularz uczestnika indywidualnego OWES 2024 12.03.2024 pdf 866,72 KB 17
4 Załącznik nr 3 do regulaminu OWES 2024 12.03.2024 pdf 135,44 KB 29
5 Umowa de minimis OWES 2024 15.03.2024 docx 271,49 KB 43
6 Wniosek o pomoc de minimis OWES 2024 15.03.2024 xlsx 229,58 KB 40
7 Umowa de minimis OWES 2024 (pdf) 09.04.2024 pdf 877,54 KB 18