Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty Wieruszów 2021" czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę Wieruszów, Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów i przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości do 3 000,00 zł

Projekty składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy

Termin składania wniosków: od 13.07.2021 do 27.07.2021 r.

Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: od 01.08. 2021 r. do 20.11.2021 r.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy Wieruszów oraz na  rzecz gminy i jej mieszkańców. Preferowane są działania:

a) łączące się z imprezami ujętymi w Gminnym Kalendarzu Imprez na rok 2021 zamieszczonym pod adresem: http://miasto.wieruszow.pl/kalendarz2021/ oraz innymi nie wpisanymi, a zaplanowanymi przez jednostki gminy Wieruszów,

b) projekty pobudzające aktywność mieszkańców Wieruszowa, w szczególności projekty pobudzające aktywność młodzieży; 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez

GRUPY NIEFORMALNE - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie gminy Wieruszów, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy Wieruszów. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW  za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem młodych organizacji (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł) 

Mikrogranty Wieruszów 2021

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość