Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości do 4 000 zł.

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Ujazd 2019" czyli Program realizowany wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Gminę Ujazd finansowany ze środków ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Gminy Ujazd. 

 Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków  od 22.05.2019 do 14.06.2019

Termin rozmów/prezentacji od 24.06.2019 do 28.06.2019

Okres realizacji projektów od 01.07.2019 do 30.09.2019

Celem Programu jest zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Ujazd, a w szczególności inicjatyw dotyczących rozwoju lokalnego, promocji inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Ujazd, aktywności i promocji zdrowego stylu życia. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy  oraz działania na rzecz gminy i jej mieszkańców oraz inicjatywy dotyczące wdrażania projektów pobudzajacych aktywność mieszkańców Gminy Ujazd w ww obszarach tematycznych. 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

1. Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, będzie odbywało się na terenie Gminy Ujazd, a jego adresatami będą jej mieszkańcy. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej;

2. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mikrogranty Ujazd 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Ewa Szmitka

Miniatura Ewa Szmitka

Wyślij wiadomość