Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty Rzgów 2021 - nabór 2Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023


Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty dla Aktywnych Mieszkańców V Edycja w Gminie Rzgów, 2 nabór 2021, czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę Rzgów, Fundację Strefa, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Rzgów i przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. 

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

GRUPY NIEFORMALNE - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie gminy Rzgów, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW  za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji/podmiotu za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

 Kwota mikrograntu: do 4 000,00 zł  - Pula środków na konkurs wynosi 15 000,00 zł.

Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy: Gmina Rzgów – Nabór 2. 

Termin składania projektów od 21.07.2021 - 04.08.2021.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 11.08.2021 r. do 14.11.2021 


Typy projektów wspieranych w Lokalnym Programie Mikrograntów: Mikrogranty dla Aktywnych Mieszkańców V Edycja w Gminie Rzgów, 2 nabór w 2021 roku powinny obejmować: 

a. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Rzgów i jej mieszkańców;

b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Rzgów poprzez m in:

- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 

- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 

- zakup potrzebnego sprzętu, 

- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 

c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców gminy Rzgów; 

d. projekty służące rozwojowi społeczności lokalnej oraz wzmacniające tożsamość regionalną poprzez:

- promocję tradycyjnych produktów regionalnych;

- organizowanie imprez, wystaw, konkursów promujących gminę,;

- warsztaty rękodzieła ludowego i twórczości folklorystycznej.

e. projekty dotyczące promocji kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji poprzez:

- wsparcie wydarzeń sportowych;

- imprezy krajoznawcze oraz imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie gminy Rzgów, promujące atrakcje regionu oraz szlaki turystyczne; 

- konkursy i turnieje o zasięgu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z zakresu wiedzy krajoznawczej o gminie.

f. projekty dotyczące promocji gminy poprzez:

- organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie;

- promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu;

- promocja wydarzeń kulturalnych;

- promocja istniejących produktów turystycznych.

g. małe projekty lokalne z zakresu ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień za zgodą właściciela zieleni

h. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura) h. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura) 

i. rozwój i wzmocnienie młodych organizacji pozarządowych (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

Mikrogranty Rzgów 2021 - nabór 2

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość