Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. 

Typy wspieranych w 2021 roku projektów powinny obejmować: 

a. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Rzgów i jej mieszkańców;

b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Rzgów poprzez m in:

- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 

- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 

- zakup potrzebnego sprzętu, 

- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 

c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców gminy Rzgów; 

d. projekty służące rozwojowi społeczności lokalnej oraz wzmacniające tożsamość regionalną poprzez:

- promocję tradycyjnych produktów regionalnych;

- organizowanie imprez, wystaw, konkursów promujących gminę,;

- warsztaty rękodzieła ludowego i twórczości folklorystycznej.

e. projekty dotyczące promocji kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji poprzez:

• wsparcie wydarzeń sportowych;

• imprezy krajoznawcze oraz imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie gminy Rzgów, promujące atrakcje regionu oraz szlaki turystyczne; 

• konkursy i turnieje o zasięgu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z zakresu wiedzy krajoznawczej o gminie.

f. projekty dotyczące promocji gminy poprzez:

• organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie;

• promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu;

• promocja wydarzeń kulturalnych;

• promocja istniejących produktów turystycznych.

g. małe projekty lokalne z zakresu ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień za zgodą właściciela zieleni

h. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura)


Kwota mikrograntu
od 2 000 zł do 4 000 zł (na projekty grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych) 
od 2 000 zł do 5 000 zł  (na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji)
Pula środków na konkurs wynosi 30 000,00 zł.

Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy: Gmina Rzgów. 
Termin składania projektów od 06.04.2021 - 30.04.2021.
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 21.05.2021 r. do 14.11.2021 

Mikrogranty Rzgów 2021

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość