Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W KUTNIE 2022Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

KONKURS LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW:
MIKROGRANTY W KUTNIE 2022

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: grupy mieszkańców Kutna i organizacje pozarządowe mogą starć się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Kutna i jego mieszkańców w wysokości od 1.000 zł do 4.000 zł

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Miasta Kutno lub na rzecz mieszkańców Kutna.
Typy wspieranych projektów w naborze powinny obejmować działania z zakresu:
  • kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • promocji marki Kutna - miasta róż i projektów różanych;
  • ekologii;
  • sportu i turystyki;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • profilaktyki uzależnień

DLA KOGO KONKURS?
  • Grupy mieszkańców Kutna - zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie, mieszkańców Kutna. Grupa mieszkańców Kutna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – PATRONA użyczającego osobowości prawnej.
  • Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
W konkursie mogą wziąć udział w/w podmioty, które mają siedzibę na terenie Kutna lub prowadzą działania na rzecz jego mieszkańców.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 15 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 06 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.

KONTAKT:
Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS
Anna Olejniczak: aolejniczak@opus.org.pl ; tel. 502 570 822;
Aleksandra Wasilewska: awasilewska@opus.org.pl ; tel.504 298 590;
Magdalena Poulain: mpoulain@opus.org.pl tel. 603 866 547
Krzysztof Smug: ksmug@opus.org.pl - wsparcie techniczne

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W KUTNIE 2022

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Olejniczak

Miniatura Anna Olejniczak

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość