Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódź naukowa, Łódź akadmicka 2019Zakończony

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2019r. - 31.12.2019r.

W ramach projektu zorganizowany jest konkurs regrantingowy, które celem jest przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi
i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Wysokość dotacji: od 5000 do 25000zł. Pula środków: 245 000 zł. 

Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą na terenie Łodzi

Termin składania wniosków od 13 marca do 2 kwietnia 2019r

Typy projektów:
W odpowiedzi na konkurs wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, które nie mogą dotyczyć jednego typu projektów.  Typy projektu:

a.realizację krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również  zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;

b.zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;

c.budowę i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;

d.realizację działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 12 kwietnia do 30 listopada 2019r.

Sposób składania wniosków: Wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków jest dostępny na stronie:
https://opus.org.pl/lodz-naukowa-lodz-akademicka-2019-1040

Kontakt:
Doradca: Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Koordynator: Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl
Biuro projektu: Centrum Promocji i Rozowoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl, www.opus.org.pl

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Łódź naukowa O projekcieAktualności

Koordynator projektu Anna Pakowska

Miniatura Anna Pakowska

Wyślij wiadomość