Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

DOTACJE NA MIEJSCA PRACY - ETAP I REKRUTACJI DLA PODMIOTÓW/OSÓB Z TERENU ŁODZI

Kto może ubiegać się o środki ?

• PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)

• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ

• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PLANUJĄCE EKONOMIZACJĘ

• OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE KTÓRE PLANUJĄ ZAŁOŻYĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z terenu miasta Łódź.


O jakie wsparcie można się ubiegać?

a)  Wsparcie na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł

b)  Wsparcia pomostowego finansowe służącego pokryciu bieżących wydatków w wysokości do 2 800,00 zł netto (na miejsce pracy na miesiąc przez okres 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana)

c)  Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł netto na miejsce pracy na miesiąc przez okres do 6 kolejnych miesięcy wypłacane jak ww.

d) wsparcie doradcze na etapie przygotowania formularza rekrutacyjnego, biznesplanu.


Formularze rekrutacyjne można składać od 10.05.2021 r. Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania środków finansowych.


Komisja Rekrutacyjna zbiera się raz w miesiącu, każdego 25 dnia miesiąca, pod warunkiem przekazania do niej min. 3 dni robocze wcześniej min. jednego Formularza Rekrutacyjnego spełniającego wymogi formalne oraz w przypadku Formularzy składanych przez Kandydatów – osoby fizyczne, pisemnych opinii psychologa.


Oznacza to, że formularz rekrutacyjny musi zostać złożony:
– w przypadku osób fizycznych min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)
– w przypadku PES/PS min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

W celu uzyskania szerszych informacji oraz bezpłatnego wsparcia doradczego skontaktuj się z doradcą kluczowym - Małgorzatą Wlaźlak (e-mial: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 20)

 

Może Cię zainteresować