Aktualność

Aktualność Dofinansowanie do szkoleń dla nowopowstałych PS

Dofinansowanie do szkoleń dla nowopowstałych PS

Dofinansowanie do szkoleń dla nowopowstałych PS podmiotów, które otrzymały wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy w obszarze ekonomoii społecznej w naborze w roku 2018

w ramach projektu pn. ”OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się nowoutworzone PS, które uzyskały dotacje na stworzenie nowych miejsc pracy w naborze w roku 2018 (podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w PS, nowoutworzone PS) z terenu powiatów bełchatowskiego, wieluńskiego wieruszowskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski  i sieradzkiego.

Co może zostać sfinansowane? 
 •  Szkolenie, które prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);
 •  Podmiot może wykorzystać dofinansowanie na pokrycie kosztów szkolenia swoich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);
 •  Tematyka szkoleń musi wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;
 •  W ramach kwoty dofinansowania podmiot może sfinansować jedno lub więcej szkoleń lub dofinansować wybrane szkolenie;
 •  Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 2000 zł (kwota pomniejszona o podatek VAT);
 •  Szkolenie powinno być zrealizowane do końca października 2019 r.
 •  Usługa szkoleniowa powinna być realizowana przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Jak wnioskować?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać podpisany skan na adres: mhibner@opus.org.pl do dnia 15.04.2019 r.
Kryteria oceny wniosku
 O przyznaniu dofinansowania decydować będzie ocena formularza zgłoszeniowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
 •  Kompletność złożonego formularza (wypełnienie wszystkich pól, dołączenie wymaganych załączników);
 • Na ile szkolenie odpowiada na potrzeby organizacji w kontekście jej rozwoju, profesjonalizacji usług ?  - 0-5
 • Na ile nabyte podczas szkolenia przez pracowników kompetencje, kwalifikacje pomogą rozwinąć organizację? 0-5
 • Spełnienie kryteriów formalnych: wpis instytucji szkoleniowej do RIS
 Ocena formularzy będzie prowadzona w sposób ciągły. Z podmiotami, których formularze zostaną ocenione pozytywnie zostanie podpisana umowa na wsparcie.
 Kwota dofinansowania zostanie przelana na konto podmiotu. Podmiot będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Formularz zgłoszeniowy 19.03.2019 doc 203,5 KB 3

Może Cię zainteresować