Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Cudzoziemcy a narzędzia partycypacji i polityki lokalne - seminarium online

Cudzoziemcy a narzędzia partycypacji i polityki lokalne - seminarium online


 • Jak wygląda aktywność społeczna z perspektywy migrantów?
 • W jaki sposób samorządy mogą skutecznie włączać migrantów w podstawowe usługi na rzecz mieszkańców?
 • Jak promować oraz ułatwiać korzystanie z narzędzi partycypacji - takich jak inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne czy budżet obywatelski?
 • Jakie doświadczenia, sukcesy i wyzwania widzimy w Łodzi oraz innych polskich miastach?

___

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach inicjatywy Łódzkie Centrum Wielokulturowe oraz projektu “Cudzoziemiec - mieszkaniec - sąsiad” zaprasza do udziału w seminarium online pt.: „Cudzoziemcy a narzędzia partycypacji i polityki lokalne”.

 

Seminarium odbędzie się 31 maja 2022 r. na platformie ZOOM w godzinach 14.00-17.00

 

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim, ale możliwe będzie tłumaczenie na język ukraiński, angielski i rosyjski.

___

Głównym celem seminarium jest wymiana doświadczeń i dyskusja o tym, w jaki sposób cudzoziemcy mogą skutecznie włączać się w korzystanie z narzędzi partycypacji (takie jak budżet obywatelski, konsultacje społeczne, mikrogranty czy inicjatywa lokalna) oraz jak właściwie uwzględniać potrzeby migrantów w politykach miejskich np. w obszarze kultury, edukacji czy działań społecznych.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele samorządu, mniejszości, organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne zainteresowane zagadnieniami związanymi z migracją i wielokulturowością.

Szczegółowy program wydarzenia:

14.00 – 14.05 Powitanie, wprowadzenie do tematyki seminarium

 • Jolanta Woźnicka – Centrum Promocji i rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

14.05-14.25 POLKA W NORWEGII - perspektywa bycia mieszkanką, sąsiadką i obywatelską.

 • Sylwia Balawender, Polish-Norwegian Association Razem=Sammen

14.25-15.25 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW

- jak skutecznie włączać w działania obywatelskie od konsultacji społecznych, budżet obywatelski, po wspierania inicjatywy lokalnej - na przykładzie Warszawy, Krakowa i Łodzi.

 • Małgorzata Sójka - Centrum Wielokulturowe, Stowarzyszenie Pro Humanum, Warszawa
 • Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa
 • Sławomir Macias – pełnomocnik prezydent Miasta Łodzi ds. cudzoziemców

Moderator: - Jacek Gralczyk

15.25-15.35 Przerwa

15:35-16:35 CUDZOZIEMCY W DZIAŁANIACH LOKALNYCH INSTYTUCJI

Cudzoziemcy w działaniach instytucji kultury - doświadczenia, bariery, wyzwania

 • Danuta Łuczak, Wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Cudzoziemcy w działaniach edukacyjnych – Urząd Miasta Wrocławia

Cudzoziemcy w działaniach organizacji pozarządowych

 • Fundacja Białorusini w Łódzkim
 • Iuliia Puzyrevska - Stowarzyszenie zwykłe Wspieramy Ukrainę Razem

16.35 – 16.45

Prezentacja projektu: PROJEKT "CUDZOZIEMIE C - MIESZKANIEC - SĄSIAD"

Jolanta Woźnicka

 • Centrum Promocji i rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 • Fundacja Białorusini w Łódzkim

16.45-17.00

Dyskusja, podsumowanie seminarium

 --------------------------------------------------

UA

Центр просування і розвитку громадянських ініціатив OPUS реалізатор проектів Лодзький мультикультурний центр і проекту "Іноземець - мешканець - сусід" запрошує на СЕМІНАР:

"Іноземці та інструменти участі та місцева політика".

Семінар відбудеться в онлайн форматі 31 травня 2022р. на платформі ZOOM, о 14.00-17.00 годинах.

Існує можливість користування з перекладу на англійську, українську чи російську мову для учасників семінару.

 Головною ціллю семінару є дискусія о тим, як іноземці можуть / є включені до користання з інструментів участі, на приклад, таких, як громадянський бюджет, суспільні консультації, мікрогранти, місцева ініціатива та як можна/ як є включені до місцевої політики, на приклад, в сфері культури, освіти або суспільної діяльності.

Зацікавлених осіб просимо заповнити заяву: https://forms.gle/VG3xKTD3yJ58Ya2MA

Семінар буде проводитися на польській мові. Є можливість перекладу на англійську, українську та російську мови.

Посилання на платформу ZOOM відправимо на mail адресу подану в заяві


Програма семінару з додатку.

 • 14.00 – 14.05 Привітання, вступ до тематикі семінару

Jolanta Woźnicka – Центр просування і розвитку громадянських ініціатив OPUS

 • 14.05-14.25 Полька в Норвегії - перспектива буття мешканкою, сусідкою і громадянкою.

 - Sylwia Balawender, Polish-Norwegian Association Razem=Sammen Польсько-норвезька асоціація разом=sammen

 • 14.25-15.25 Панель: суспільна участь з участю іноземців:

- як успішно долучати до громадянської діяльності від суспільних консультацій, громадянський бюджет, до підтримки місцевої ініціативи - на прикладі Варшави, Кракова і Лодзі.

Панелісти і панелістки:

- Małgorzata Sójka - Мультикультурний центр, Асоціація Pro Humanum, Варшава

- Mateusz Płoskonka, Заступник директора факультету суспільної політики і здоров’я, Уряд міста Кракова

 - Sławomir Macias – представник президент Міста Лодзі зі справ іноземців Модератор:

- Jacek Gralczyk 

 • 15.25-15.35 Перерва
 • 15:35-16:35   Іноземці в діяльності місцевих інституцій 

Іноземці в діяльності інституцій культури - досвід, бар’єри, виклики - Danuta Łuczak, віце директор Місцевої публічної бібліотеки в Ополі

Іноземці в освітній діяльності - Уряд міста Вроцлава

Іноземці в діяльності позаурядових організацій

- Фонд Білоруси в Лодзьким

- Iuliia Puzyrevska  - Звикла асоціація Підтримуємо Україну разом

 • 16.35 – 16.45 Презентація проекту: Проект “Іноземець - мешканець - сусід”.

Jolanta Woźnicka – Центр просування і розвитку громадянських ініціатив OPUS

-  Фонд Білоруси в Лодзьким

 • 16.45-17.00 Дискусія, підсумовування семінару                                                                                                                                                                                                                                               Jacek Gralczyk - модератор
 • 17.00 Закінчення семінару

-----------------------------------------
ENG

Centre for the Promotion and Development of Civic Initiatives OPUS, within the project “Lodz Multicultural Centre” and the project "Foreigner - resident - neighbor" invites you to the SEMINAR:

"Foreigners and tools of participation and local politics".

The seminar will be held online on May 31, 2022. on the ZOOM platform, from 2 p.m. to 5 p.m.

It is possible to use the translation into English or Ukrainian or Russian for the participants of the seminar.

The main aim of the seminar is to discuss how foreigners can be / are included in the use of participation tools such as civic budget, public consultations, microgrants, local initiative and how can they be included / how they are included in local policies, e.g. culture, education or social action.

If you are interested in taking part, please fill in the application form: https://forms.gle/VG3xKTD3yJ58Ya2MA

The seminar will be conducted in Polish. We may be able to provide translation into English, Ukrainian and Russian.

We will email the Zoom link to the address provided in the application.


Program of the seminar:

 • 14.00 – 14.05 - Welcome, introduction to the topic of the seminar

Jolanta Woźnicka - The Centre for Promotion and Development of Civic Initiatives OPUS

 • 14.05-14.25 - A Polish woman in Norway - the perspective of being a resident, neighbour and citizen.

- Sylwia Balawender, Polish-Norwegian Association Razem=Sammen

 • 14.25-15.25 Panel: Social participation with the participation of foreigners:

- how to effectively include in civic activities from social consultations, civic budget, to supporting local initiative - the example of Warsaw, Kraków and Łódź.

Panelists:

- Małgorzata Sójka - Multicultural Center, Pro Humanum Association, Warsaw

- Mateusz Płoskonka, Deputy Director of the Department of Social Policy and Health, Kraków City Hall

- Sławomir Macias – representative of the Mayor of the City of Łódź for foreigners

Moderator:

- Jacek Gralczyk

 • 15.25-15.35 Break
 • 15:35-16:35 Foreigners in the activities of local institutions

The foreigners in the activities of cultural institutions - experiences, barriers, challenges - Danuta Łuczak, Deputy Director of the Municipal Public Library in Opole

Foreigners in the educational activities - Wrocław City Hall

Foreigners in the activities of non-governmental organizations

- The Belarusians Foundation in Łódzkie

- Iuliia Puzyrevska – Wspieramy Ukrainę Razem Association (We Support Ukraine Together)

 • 16.35–16.45 The project presentation: Project "Foreigner - Resident - Neighbour".

Jolanta Woźnicka - The Center for Promotion and Development of Civic Initiatives OPUS

- The Belarusians Foundation in Łódzkie

 • 16.45-17.00 Discussion, summary of the seminar

Jacek Gralczyk - moderator

 • 17.00 The end of the seminar

------------------------------------------------------------------

RU

ПРИГЛАШЕНИЕ

Центр продвижения и развития гражданских инициатив OPUS в рамках инициативы Лодзинский мультикультурный центр и проекта “Иностранец - житель - сосед” приглашает принять участие в семинаре онлайн под названием:

“Иностранцы и инструменты участия и местная политика”.

Семинар пройдёт в онлайн форме 31 мая 2022 г. на платформе ZOOM в 14.00-17.00 часов

Главной целью семинара является дискуссия о том, как иностранцы могут / являются вовлечены в использование инструментов участия, например, таких, как гражданский бюджет, общественные консультации, микрогранты, локальная инициатива и как можно / как включены в локальную политику, например, в сфере культуры, образования или общественной деятельности.

Заинтересованных просим заполнить заявлениеhttps://forms.gle/VG3xKTD3yJ58Ya2MA

Семинар будет проводиться на польском языке. Есть возможность перевода на английский, украинский и русский языки.

Ссылку на платформу ZOOM отправим на mail адрес поданный в заявлении.


Программа семинара с вложения.

 • 14.00 – 14.05 Приветствие, вступление в тематику семинара

Jolanta Woźnicka – Центр продвижения и развития гражданских инициатив OPUS

 • 14.05-14.25 Полька в Норвегии - перспектива быть жительницей, соседкой и гражданкой.

- Sylwia Balawender, Polish-Norwegian Association Razem=Sammen Польско-норвежская ассоциация вместе=sammen

 • 15.25-15.35 Перерыв
 • 15:35-16:35 Иностранцы в деятельности местных учреждений

Иностранцы в деятельности культурных учреждений - опыт, барьеры, вызовы - Danuta Łuczak, вице директор Местной публичной библиотеки в Ополе

Иностранцы в образовательной деятельности - Правительство города Вроцлава

Иностранцы в деятельности внеправительственных организаций

- Фонд Белорусы в Лодзинском

- Iuliia Puzyrevska - Обычная ассоциация Поддерживаем Украину вместе

 • 16.35 – 16.45 Презентация проекта : Проект “Иностранец - житель - сосед”.

Jolanta Woźnicka – Центр продвижения и развития гражданских инициатив OPUS

- Фонд Белорусы в Лодзинском

 • 16.45-17.00 Дискуссия, итог семинара

Jacek Gralczyk - модератор

 • - Окончание семинара

Wydarzenie

 • 31 maja 2022 Początek: 14:00 - Koniec: 17:00
  Cudzoziemcy a narzędzia partycypacji i polityki lokalne - seminarium online

Może Cię zainteresować