Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódź Akademicka 2024-2025W trakcie realizacji

W ramach projektu ŁÓDŹ AKADEMICKA koła naukowe, nieformalne grupy czy organizacje pozarządowe realizują wydarzenia naukowe i kulturalne, promując łódzkie osiągnięcia naukowe, a przy tym wspierając integrację międzynarodową i zachęcając do studiowania w Łodzi.

 

W poprzedniej edycji  konkursu powstał między innymi marsjański łazik zbudowany przez studentów Politechniki Łódzkiej oraz innowacyjny bolid. Odbyły się “Drzwi Otwarte” Uniwersytetu Medycznego, otwarty kurs mistrzowski na Akademii Muzycznej, konferencja oraz piknik poświęcone  wielokulturowości, a grupa Unamos Culturas zrealizowała hiszpańskojęzyczną kampanię promującą Łódź jako miasto akademickie.


ŁÓDŹ AKADEMICKA - NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2024

Wysokość dotacji: 

  • od 7 000 zł do 25 000,00 zł ( dla typów projektów od a do f ) 
  • od 5 000 zł do 10 000 zł ( dla typu projektu g )

 

Pula środków: 376 000 zł 
*Wymagane jest min. 10% wkładu własnego w ramach realizowanego projektu.

 

Dla kogo:

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z siedzibą na terenie Łodzi oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby pełnoletnie).

 

Nabór wniosków:  od 14.02.2024 r. do 04.03.2024 r. do godz.16.00

Okres realizacji projektów: od 14.03.2024 r. do 05.12.2024 r.

 


Typy projektów kwalifikowanych:

a.  realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również  zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;

b.  zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;

c. budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół średnich, a także studentów studiów I i II stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus; 

d. realizacja działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni;

e.  realizacja internetowych kampanii promocyjnych przedstawiających ofertę edukacyjną  łódzkich uczelni w kraju i zagranicą;

f. realizacja projektów wspierających integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżających kulturę i tradycje studentów pochodzących z zagranicy, ułatwiających adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach;

g. realizację przez studentów lub doktorantów należących do kół naukowych prowadzących działalność przy łódzkich uczelniach, działań bezpośrednio związanych z profilem koła naukowego, mających na celu zwiększenie aktywności studentów, podniesienie świadomości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności, doskonałości naukowej oraz przyczyniających się do promocji uczelni oraz Łodzi (maksymalne dofinansowanie zadania  „g”, to 10 000 zł).

 

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy.

 

Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków jest dostępny na stronie Konkursu.

 

 

KONTAKT

Koordynatorka:

Aleksandra Wasilewska: awasilewska@opus.org.pl

Doradcy:

Emilia Pach: epach@opus.org.pl

Zbigniew Grądys: zgradys@opus.org.pl - doradztwo dla grup nieformalnychŁódź Akademicka 2024 O projekcieAktualności

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość