Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

ŁÓDŹ AKADEMICKA - NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2024Realizacja


Celem konkursu  „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024” jest przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.


Wysokość dotacji: 

od 7 000 zł do 25 000,00 zł ( dla typów projektów od a do f )  

od 5 000 zł do 10 000 zł ( dla typu projektu g )

Pula środków: 376 000 zł. 

*Wymagane jest min. 10% wkładu własnego w ramach realizowanego projektu.


Dla kogo:

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z siedzibą na terenie Łodzi oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby pełnoletnie).

Nabór wniosków:  od 14.02.2024 r. do 04.03.2024 rdo godz.16.00

Okres realizacji projektów: od 14.03.2024 r. do 05.12.2024 r.

Dodatkowo, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie, zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

- 20.02.2024 r. o g. 15:00, stacjonarnie (w siedzibie Centrum OPUS)

- 23.02.2024 r. o g. 10:00, online (link do spotkania: meet.google.com/ocv-rxxh-ttq)

 

Typy projektów kwalifikowanych:

a.  realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również  zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;

b.  zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi; 

c. budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół średnich, a także studentów studiów I i II stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;  

drealizacja działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni;

e.  realizacja internetowych kampanii promocyjnych przedstawiających ofertę edukacyjną  łódzkich uczelni w kraju i zagranicą;

f. realizacja projektów wspierających integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżających kulturę i tradycje studentów pochodzących z zagranicy, ułatwiających adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach;

g. realizację przez studentów lub doktorantów należących do kół naukowych prowadzących działalność przy łódzkich uczelniach, działań bezpośrednio związanych z profilem koła naukowego, mających na celu zwiększenie aktywności studentów, podniesienie świadomości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności, doskonałości naukowej oraz przyczyniających się do promocji uczelni oraz Łodzi (maksymalne dofinansowanie zadania  „g”, to 10 000 zł).


Sposób składania wniosków: 

Wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków jest dostępny na stronie Konkursu. 


KONTAKT

Koordynatorka:

Aleksandra Wasilewska: awasilewska@opus.org.pl

Doradcy: 

Emilia Pach: epach@opus.org.pl 

Zbigniew Grądys: zgradys@opus.org.pl - doradztwo dla grup nieformalnych


 

ŁÓDŹ AKADEMICKA - NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA 2024

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Emilia Pach

Miniatura Emilia Pach

Wyślij wiadomość