Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

ZAKUP PRODUKTÓW I USŁUG W PES I PS W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19 [ŁÓDŹ]
Od dnia 17 sierpnia 2021 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.  

Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;

zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

Jakie zakupy mogą być sfinansowane?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin pkt. 10.

Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?

Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19; na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.

W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego wyłącznie na um-zlecenie kwota wynosi 4000 zł brutto bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy zlecenie.

Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 15 listopada 2021 r. 

Zapoznaj się z Regulaminem  zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19


Jak złożyć formularz zamówienia?

Nabór będzie trwał od 17 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków. 

1. Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać pocztą elektroniczną 

         na adres e-mail: opus@opus.org.pl, w tytule maile należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY_ŁÓDŹ


DOKUMENTY DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE PROJEKTU:

www.opus.org.pl/osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-lodz-2021

 Zakładka: ZAKUPU PRZECIW COVID-19


Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego przez OWES przy Centrum OPUS? 

Skontaktuj się z nami:

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl 

Małgorzata Nadolska - malgorzata.nadolska@instytut.lodz.pl

Małgorzata Wlaźlak  - mwlazlak@wsparciespoleczne.plMoże Cię zainteresować