Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Wolontariat Sąsiedzki w RewitalizacjiW trakcie realizacji

Wolontariat Sąsiedzki w rewitalizacji

Informacje o zadaniu:

Zadanie polega na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, w szczególności w Projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Działanie jest realizowane w czterech rewitalizowanych obszarach centrum Łodzi:

  • 1 ROCŁ: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza
  • 4 ROCŁ:  obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika
  • 7 ROCŁ: obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 
  • 8 ROCŁ: obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Zadanie obejmuje:

  • organizację spotkań promujących ideę wolontariatu sąsiedzkiego;
  • organizację wydarzeń o charakterze sąsiedzkim / podwórkowym;
  • rekrutację wolontariuszy i Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego;
  • szkolenia dla wolontariuszy Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego;
  • bezpośrednią pracę z mieszkańcami / angażowanie uczestników w planowane działania.

Zadanie jest realizowane w terminie 18.11.2021-18.12.2023 przez konsorcjum: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin „Pomost”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacja Strefa oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, na zlecenie Miasta Łodzi.


Idea Wolontariatu Sąsiedzkiego (WS) odpowiada na widoczne obecnie trendy: deinstytucjonalizację  pomocy społecznej, świadczenia pomocowo-opiekuńcze w miejscu zamieszkania i tworzenie lokalnych sieci wzajemnego wsparcia mieszkańców. WS jest stosunkowo nowy, znajduje się na etapie wypracowywania skutecznych rozwiązań i o ile to możliwe, ich formalizacji. 

Wykorzystujemy sprawdzone przez nas metody pracy z mieszkańcami z terenu objętego zadaniem (w tym w ramach Stref Aktywności Sąsiedzkiej), aktywizacji i sieciowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań inkluzywnych - partycypacyjnego modelu projektowania usług sąsiedzkich. Wymianę usług i wolontariat sąsiedzki opieramy o tworzone i istniejące na danym terenie podmiotów takich jak biblioteki, powstające centra aktywności lokalnej oraz świetlice.


www.fb.com/wolontariatwrewitalizacji 

Wolontariat O projekcieDOŁĄCZ I DZIAŁAJ Z NAMI

Koordynator projektu Adrian Skoczylas

Miniatura Adrian Skoczylas

Wyślij wiadomość