Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

SPLOT wartościW trakcie realizacji

Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). 


Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań.


Wartość wnioskowanego grantu: od 2 000 euro do 6 800 euro.

Wkład własny nie jest wymagany.

Czas realizacji projektu: od 6 do 12 miesięcy - musi się rozpocząć między 5 czerwca a 1 września 2024 r.

Wyniki I naboru znajdują się na stronie: Zdobywcy grantów wzmocnią Europę SPLOTowymi wartościami - Sieć SPLOT (siecsplot.pl)


HARMONOGRAM II NABORU

 • 30 listopada 2023 - 31 stycznia 2024 - nabór wniosków wstępnych
 • 1 marca 2024 - publikacja listy rankingowej wniosków wstępnych
 • 1 marca - 30 kwietnia 2024 - nabór wniosków pełnych
 • 4 czerwca 2024 - publikacja listy rankingowej wniosków pełnych


O grant mogą ubiegać się organizacje, które:

 • mają siedzibę w Polsce, 
 • mają charakter niezarobkowy (nie działają dla zysku)
 • działają na szczeblu lokalnym i/lub regionalnym i/lub krajowym,
 • przestrzegają praw podstawowych i wartości, na których opiera się UE,
 • prowadzą działalność w dziedzinach objętych programem CERV,
 • nie są ani podmiotami powiązanymi z operatorem, nie są współpracownikami, ani kontrahentami w ciągu 12 miesięcy przed dniem aplikowania.

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do:

 • Coachingu/mentoringu, którego celem będzie wzmocnienie myślenia strategicznego oraz zdolności zarządczych NGO;
 • Doradztwa indywidualnego dotyczącego funkcjonowania NGO: finansów, komunikacji, fundraisingu, rzecznictwa, prawa oraz procedur zarządczych;
 • Szkoleń i seminariów, m.in. z zakresu fundraisingu, komunikacji (w tym poprzez media społecznościowe), prowadzenia badań, analiz oraz innych zagadnień określonych w diagnozach indywidualnych i planach rozwoju;
 • Szkoleń tematycznych dotyczących prawa i polityki UE, a także praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

W ramach grantu:

 • 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty administracyjne w tym zarządzanie projektem grantowym;
 • 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego.


Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na działania realizujące cele i priorytety programu CERV:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów 

W ramach  grantów mogą być finansowane w szczególności:

 • zwiększanie świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat praw i wartości Unii Europejskiej
 • dialog obywatelski, zrzeszanie podmiotów działających na rzecz praw i wartości UE
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
 • bezpłatne doradztwo, działania strażnicze i monitorujące w zakresie polityki UE  oraz praw i wartości w ramach UE
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne
 • badania i analizy, informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów
 • wzmacnianie potencjału organizacji, w tym na przykład: opracowanie strategii rozwoju, rozwój kadry organizacji, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania, mentoring i coaching dla podmiotów oraz inne działania służące wzmacnianiu  zdolności organizacji do podejmowania skutecznych działań, wzmacniania pozycji organizacji w środowisku___

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, a wszyscy partnerzy są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT: 

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Stowarzyszenie BORIS
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Centrum OPUS
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP
 • Sieć SPLOT
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO)

Dzięki szerokiemu konsorcjum realizatorów projekt dociera do wszystkich województw w Polsce, a szczególnie objęte wsparciem będą te organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swoją obecność w debacie publicznej i rozwijać kompetencje orzecznicze. 


Więcej informacji na stronie: granty.siecsplot.pl


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

helpdesk@opus.org.pl

tel. 573 006 083