Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2024-2026W trakcie realizacji

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 9 326 748, 87 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 9 326 748, 87 zł


Projekt realizujemy w partnerstwie 3 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie IV woj. łódzkiego w latach 2024-2026 w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez zwiększenie liczby nowopowstałych PES i PS, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym OzN w nowopowstałych, przekształcających się i istniejących PS (80), wsparcie środowisk, które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES.


NASZE ZADANIA TO:

Realizujemy usługi animacyjneorganizujemy spotkania przedstawicieli różnych sektorów i grup społecznych (samorządów, instytucji takich jak powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, biznesu, lokalnych liderów i grupy inicjatywnych/nieformalnych); wspieramy i inicjujemy budowanie partnerstw, zaangażowanie grup inicjatywnych/PES w konsultacje społeczne dotyczące sektora NGO/ekonomii społecznej; pomagamy PES/PS i grupom inicjatywnym w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności w celu świadczenia usług społecznych.

Oferujemy bezpłatny coworking  (użyczamy sale dla podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, nieformalnych grup)

Prowadzimy doradztwo, w tym specjalistyczne (prawne, księgowo–finansowe) dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem podmiotu ekonomii społecznej oraz osób prawnych, w tym organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności ekonomicznej; 
wspieramy w zakresie zakładania, rejestrowania PES, zatrudniania kadry, wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego, prowadzenia działalności gosp., prawnych aspektów ES, podatków, obowiązków pracodawcy względem pracowników, księgowości, płac i pochodnych, rachunkowości, tworzenia planu finansowego w porozumieniu z doradcą kluczowym.

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu.


Z naszych usług możecie skorzystać:

a) stacjonarnie w naszym biurze

b) w siedzibie podmiotu objętego wsparciem,

c) online

 

DLA KOGO DZIAŁA ŁOWES ?

Projekt skierowany jest do grup, podmiotów z Łodzi (subregion IV województwa łódzkiego). Po uzyskaniu zgody istnieje możliwość uczestniczenia w projekcie osób, organizacji spoza wskazanego subregionu - w tym celu prosimy o kontakt. 

Z projektu mogą skorzystać Podmioty Ekonomii Społecznej, organizacje pozarządowe planujące przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne, OzN, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wymagające aktywizacji społecznej, osoby fizyczne i prawne planujące założyć Podmiot Ekonomii Społecznej.  

 




lp.       Wskaźnik produktu wartość wskaźnika

1          Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 80 podmiotów

2          Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 4 os.

3          Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie: 75 os.

4          Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych): 30 podmiotów

5          Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 1

lp.       Wskaźnik rezultatu wartość wskaźnika

1          Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 75 os.

2          Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu: 75 os.

3          Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych: 75  miejsc pracy

lp.       Inne wspólne wskaźniki produktu wartość wskaźnika

1          Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10

 



ŁOWES 2026 O projekcieAktualności

Koordynator projektu Marta Rąkowska-Gromadzka

Wyślij wiadomość