Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Miejski Program Mikrograntów 2024W trakcie realizacji


Miejski Program Mikrograntów w 2024 pozwala mieszkankom i mieszkańcom Łodzi realizować działania na rzecz lokalnych społeczności, ale też angażować osoby mieszkające w sąsiedztwie i włączać je w swoje inicjatywy: sąsiedzkie pikniki, warsztaty rękodzielnicze, spacery edukacyjne, zajęcia sportowe, zagospodarowanie wspólnego podwórka i uczynienie go bardziej przyjaznym. Dzięki programowi grupy sąsiedzkie i organizacje pozarządowe realizują swoje wymarzone działania, jednocześnie ucząc się zarządzania budżetem i planowania działań oraz rozliczania ich po zakończeniu projektu.


Planowane działania: 

Konkurs mikrograntów, w którym mogą wziąć udział: 

  • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Łodzi na rzecz jej mieszkańców,
  • grupy nieformalne (min. 3 osoby mieszkające w Łodzi) składające wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w ustępie 1 a), organizacja pozarządowa i podmiot z art. 3 ust. 3 pełnić będą rolę Patrona dla grupy nieformalnej. W przypadku grup, w skład których wchodzą osoby małoletnie, co najmniej jedna osoba musi być pełnoletnia

Pula środków na konkurs to min. 195 000,00zł, czyli ponad 39 mikrodziałań na terenie Łodzi, w tym w szczególności

  • działania dotyczące małej infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców, za zgodą właściciela terenu (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni).
  • działania edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia);
  • działania kulturalne (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe) 
  • inicjatyw i działań wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Więcej informacji o naborze 2024 w zakładce > konkursy.


Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowanemu Budżetu Miasta Łodzi oraz środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030