Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ŁÓDŹ 2018 - 2020W trakcie realizacji

Cel projektu: Utworzenie w okresie I 2018-XII2020r. 73 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych(PS) w. subregionu IV woj.łódzkiego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – lider projektu –
Lider projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu miasta Łodzi
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” –
partner projektu – partner projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi.
W ramach projektu wspieramy grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty otoczenia społecznego z Łodzi

W ramach działań projektowych: 

 • wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 
 • doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 
 • tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 
 • uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 
 • doradzamy i szkolimy; 
 • nowo tworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł.
 • we współpracy z partnerem projektu wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 20000,00zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
 • wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecznej; 
 • weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 
 • organizujemy wizyty studyjne. 

Chcesz skorzystać z naszego wsparcia?

Doradcy Centrum OPUS:

 1. Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl
 2. Agnieszka Furmaniak: afurmaniak@opus.org.pl
 3. Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.pl
 4. Monika Hibner: mhibner@opus.org.pl

Animatorzy Centrum OPUS:

 1. Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.pl
 2. Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl
 3. Łukasz Waszak: lwaszak@opus.org.pl
 4. Jolanta Woźnicka: jwoznicka@opus.org.pl

Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php.

Wartość projektu: 6.682.313,22 zł, w tym wartość działań w ramach 1. typu usług, za które odpowiada Centrum OPUS wynosi: 1 198 098,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 486 893,22 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w obszarze działań realizowanych przez Centrum OPUS 1 138 913,00 zł

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.

Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Harmonogram ŁOWES 12.02.2019 pdf 275,14 KB 8
2 Regulamin_ŁOWES 28.02.2019 pdf 507,27 KB 11
3 Formularz uczestnictwa_osoba indywidualna_ŁOWES 28.02.2019 doc 330,5 KB 2


 1. Animacja- informowanie o możliwościach tworzenia PES i możliwościach jakie daje Ekonomia Społeczna, budowanie partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej; Wsparciem zostanie objętych 30 środowisk.
 2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne– będzie świadczone w siedzibie ŁOWES, u klienta oraz drogą mailową.
 3. Doradztwo ogólne indywidualne i grupowe dla grup nieformalnych tworzących PES (spółdzielnie socjalną lub stowarzyszenie/fundację z działalnością odpłatną lub gospodarczą) oraz dla organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność ekonomiczną. Zakres doradztwa:
 • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 • rejestrowanie działalności PES;
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES;
 • prowadzenie działalności statutowej PES;
 • doradztwo specjalistyczne dotyczące tworzenia nowych PES –
 • prawne,
 • księgowe,
 • finansowe – prowadzenie działalności  gospodarczej,
 • zatrudnianie,
 • tworzenie biznesplanów,
 • księgowość

  4. Szkolenia: 15 ośmiogodzinnych szkoleń (5 szkoleń rocznie) –ekonomizacja i tworzenie nowych PES
 
  5. Pakiety rozwojowe Organizujemy 3 edycje konkursu na wsparcie na rejestrację grup nieformalnych w formie PES lub ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych.

  6. Inkubator/biura coworkingowe - udostępnienie co najmniej 30 organizacjom lub grupom nieformalnym przestrzeni biurowej - sal konferencyjnych (3 sale małe do 10 osób; sala duża do 50 osób, miejsca do pracy indywidualnej)

Wspartych zostanie łącznie 30 grup inicjatywnych/org. chcących się ekonomizować.

Każdy podmiot otrzyma pakiet wsparcia obejmujący:

 • Pomoc doradcy/coacha  czyli indywidualną pracę z grupą/organizacją zmierzająca do utworzenia PES, spotkania planujące działalność, pomoc w rejestracji, pomoc w rozwoju działań, tworzeniu biznesplanu.
 • Pakiet rozwojowy do 5000 zł. na  ekonomizację działań, obejmować będzie koszty usług np. marketingowych szkoleń zawodowych, zakupów sprzętu nie będących środkiem trwałym, materiałów promocyjnych dla PES itp.
 • Inkubator dla nowopowstających PES-wsparcie polegające na zapewnieniu dostępu do korzystnie usytuowanego lokalu coworkingowego/pokoi dla PES z zapleczem konferencyjnym i kawowym. Wsparciem zostanie objętych 30 grup nieformalnych/organizacji pozarządowych.
 • 3 trzydniowe wizyty studyjne mające na celu pokazanie uczestnikom dobrych praktyk, historii sukcesu działających PES i PS.