Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Rekrutujemy: księgowy / księgowa

Szukamy osoby do zespołu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS na stanowisko:: Księgowy / Księgowa

 

Zakres zadań:

1. Prowadzenie rachunkowości Centrum OPUS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającej zwłaszcza na:

- prowadzeniu na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych  i statystycznych,

- gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

- prowadzeniu ewidencji środków trwałych,

- kontroli i prowadzeniu ksiąg inwentarzowych.

2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetami projektów.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Nadzór nad prawidłowością miesięcznych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

5. Nadzór nad terminowym sporządzaniem list płac i posiadaniem kompletnych dokumentów personalnych oraz prawidłowym i zgodnym z aktualnymi przepisami dokonywaniem potrąceń sum do odprowadzenia.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń podatkowych i niezbędnych zestawień finansowych (CIT, VAT) oraz raportów np. do GUS.

7. Zapewnienie prawidłowości,  terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz.

8. Kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu projektów.

9. Monitorowanie zmian prawa podatkowego i zasad księgowości.

10. Przygotowywanie raportów/zestawień zgodnie z potrzebami.

11. Wsparcie pozostałych działów organizacji w zakresie dostarczania wymaganych informacji z zakresu rachunkowości i finansów.

12. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Zarządu.

 

Wymagania niezbędne:

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego,

5.  spełnia minimum  jeden z poniższych warunków:

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i  posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowany  kierunek finanse i rachunkowość, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6. dobra znajomość MS Exel,

7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8. dyspozycyjność w biurze w ramach ustalonego wymiaru czasu pracy.

 

Oczekujemy:

1. umiejętności samodzielnego planowania pracy,

2. umiejętności zarządzania zespołem księgowych,

3. umiejętności korzystania pakietu Office, narzędzi pracy on line np. meet/zoom.

 

Oferujemy:

1. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, faktura z działalności gospodarczej) do ustalenia, wymiar czasu pracy - co najmniej ½ etatu (dokładny wymiar czasu pracy do ustalenia).

2. Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu benefit. 

3. Możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

4. Pracę w dynamicznym, zróżnicowanym zespole ludzi pozytywnie zakręconych :)

5. Wprowadzenie i przyuczenie do stanowiska i do zakresu zadań.

6. Dużą samodzielność w planowaniu pracy.


Proponowana stawka wynagrodzenia przy 1/2 etatu: 3500-5000 zł brutto.

 

Na oferty czekamy do 16.11.2022  do godziny 16.00.

W razie pytań co do rekrutacji prosimy pisać na adres: zarzad@opus.org.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl. Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

 

Może Cię zainteresować