Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Forum Energii SpołecznejZakończony

W czerwcu Centrum OPUS świętuje 24. urodziny.
Z tej okazji chcemy zaprosić wszystkie społecznie aktywne osoby do spędzenia tego dnia razem z nami na Forum Energii Społecznej.
Będzie to przestrzeń międzysektorowego spotkania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców społecznych oraz partnerów publicznych, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, dyskusji o wyzwaniach i o przyszłych działaniach.


__
 PROGRAM
10:00 - 11:00 - WYKŁAD OTWIERAJĄCY
11:00 - 11:30 - przerwa kawowa
11:30 - 19:00  - bloki tematyczne:


  •  Organizacje Pozarządowe

Porozmawiamy o energii społecznej w sektorze pozarządowym.
Zastanowimy się nad tym, jak współpraca międzysektorowa służy na rzecz rozwoju lokalnego, jak projektować współpracę organizacji pozarządowych z samorządem, podpowiemy, z jakich narzędzi korzystać i jak najlepiej dopasować je do naszych działań.
W ramach bloku przybliżymy również założenia programu konkursowego dla organizacji pozarządowych w ramach projektu “SPLOT wartości”.


  • Przedsiębiorczość Społeczna
Zastanowimy się nad tym, jakie możliwości i wyzwania stoją przed sektorem ekonomii społecznej, jak może on realizować usługi społeczne w regionie łódzkim w ramach programowych zapisanych w strategii i programach województwa łódzkiego. Przedstawimy możliwości finansowania usług społecznych oraz przykłady i dobre praktyki włączenia podmiotów ES w usługi społeczne.
 
  • Zaangażowane Społeczności
Opowiemy m. in. o programach mikrograntowych, społecznych aspektach rewitalizacji, budowaniu stref sąsiedzkiej aktywności.
Poszukamy odpowiedzi na pytania o to, co dodaje energii lokalnym społecznościom, jak zapalać do działania i jak podtrzymywać energię zmian.
Podpowiemy, z jakich narzędzi korzystać, podzielimy się swoimi doświadczeniami, opowiemy o sukcesach, wyzwaniach i zagrożeniach.
 

____

Szczegóły dotyczące każdego bloku tematycznego poniżej oraz  w programie w załączniku:


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

11:30 - 13:00 - Prosta i efektywna współpraca NGO i samorządu
Program współpracy - jak zaprojektować proste procedury na współpracę lokalną.
Mikrozakupy usług od NGO - jak wykorzystać tryb zakupów usług do wzmocnienia NGO.
Jak wspierać rozwój NGO zasobem komunalnym - czy można wykorzystać mienie samorządu do budowania stabilności działań prowadzonych przez NGO.

13:30 - 14:15 - Realizacja zadań publicznych a wybrane obowiązki prawne

Obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w kontekście realizacji zadań publicznych.

14:15 - 15:00 - Ulga sponsoringowa - gra zespołowa klubów i biznesu - założenia ustawowe

15:30 - 16:15 - Dobre praktyki korzystania z ulgi sponsoringowej

16:15 - 17:00 - SPLOT wartości - prezentacja konkursu grantowego dla NGO

Priorytety programu oraz założenia funduszu grantowego, w tym możliwe do realizacji działania.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

11:30 - 13:00 - Planowanie usług społecznych

Rola sektora ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych.
System realizacji usług społecznych w województwie łódzkim - doświadczenia i wyzwania stojące przed regionem.

Regionalny Plan Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych - kierunki i wyzwania przed usługami społecznymi w regionie.

13:30 - 15:00 - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 jako narzędzie dla wspierania usług społecznych
Konkursy na rozwój usług społecznych w ramach FEŁ 2021-2022
Rozwój infrastruktury społecznej - jak wykorzystać FEŁ 2021-2022
Tworzenie partnerstw dla rozwoju usług społecznych.

15:30 - 17:00 - Energia usług społecznych

Centra Usług Środowiskowych - doświadczenia i wyzwania w zakresie realizacji usług społecznych.
Przedsiębiorstwa społeczne w usługach społecznych - model Centrum Usług Domowych, dobre praktyki przedsiębiorstw realizujących usługi

 

ZAANGAŻOWANE SPOŁECZNOŚCI

11:30 - 13:00 - Rewitalizacja - czego potrzebujemy oprócz dobrej energii?

Gminny Program Rewitalizacji a społeczne aspekty rewitalizacji - jak skutecznie zaprojektować działania?

Dobre praktyki w realizacji działań włączających lokalną społeczność w rewitalizację.
Wyzwania w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich oraz możliwości realizacji projektów w ramach Funduszy dla Łódzkiego na lata 2021 -2027.

13:30 - 15:00 - Mikrogranty - jak pobudzać energię społeczną mieszkańców i mieszkanek.

Mikrogranty jako narzędzie aktywizacji społeczności.
Jak działa program mikrograntów - przykłady dobrych praktyk.
Jak uruchomić i finansować lokalne programy mikrograntowe.

15:30 - 16:15 - Podwórkowa partycypacja

Jak działania sąsiedzkie pomagają w procesie rewitalizacji, przeciwdziałają gentryfikacji i budują zaangażowanie w proces zmian w mieście - na przykładzie doświadczenia realizacji usług animacyjno - edukacyjnych w Łodzi

16:15 - 16:45 - Doświadczenie pracy Stref Aktywności Sąsiedzkiej

17:00 - 18.30 - Praktycznie o działaniach lokalnych - czy brać byka za rogi, czy nogi za pas.

Ferment z jogą w tle (Biblioteka Ferment)

Sąsiedzi po Łódzku: działania podwórkowe (Biblioteka przy Sienkiewicza)