Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie sieradzkimW trakcie realizacjiCentrum Usług Środowiskowych (CUŚ) w powiecie sieradzkim


wartość projektu (całkowity koszt projektu): 8 045 230,73 zł 

wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 6 838 446,12 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Sieradzkim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Gminą Brzeźnio/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu, Fundacją Usług Lokalnych 

okres realizacji projektu: 01.03.2024 - 30.04.2027 r.


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych w Centrum Usług Środowiskowych w powiecie sieradzkim.

Z projektu skorzystają osoby, które mieszkają lub pracują, uczą się na terenie woj. łódzkiego w powiecie sieradzkim, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz otoczenie tych grup, w szczególności rodziny, sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnością i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W projekcie wsparcie uzyska też kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.Zadanie 1 - Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy

Wsparcie skierowane do 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące: wyżywienie, zakwaterowanie, konsultacje lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską, terapię zajęciową, koszt transportu osoby w miejsce pobytu wytchnieniowego dla opiekunów faktycznych oddających na opiekę wytchnieniową swoich podopiecznych.

Zadanie realizowane przez PCPR w Sieradzu.

 

Zadanie 2 - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w powiecie sieradzkim

Usługa obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnego do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie przez 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej dla 15 osób. W zadaniu przewidziano również finansowanie wejść uczestników i asystentów do miejsc kulturalnych, koszty transportu itp.

Zadanie realizowane przez PCPR w Sieradzu.

 

Zadanie 3 - Usługi asystenckie w gminie Brzeźnio

Usługa obejmuje wspieranie 10 osób, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego przez 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Zadanie realizowane przez GOPS w Brzeźniu.

 

Zadanie 4 - Klub Pełen Darów

Wsparcie skierowane do 10 osób niesamodzielnych oraz 15 osób z ich otoczenia tj. opiekunów faktycznych lub członków rodzin. W Klubie organizowane są zajęcia kulinarne, ogrodnicze, sportowe, muzyczne, komputerowe, fizjoterapeutyczne, prace ręczne, itp. Uczestnikom zapewnione będzie dożywianie w różnej formie, organizowane będą wyjścia do kawiarni, kina, itp. Zorganizowane zostaną również dwudniowe wycieczki połączone z wsparciem psychopedagogicznym oraz działania wspierające dla opiekunów faktycznych, w tym spotkania integracyjne.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu.

 

Zadanie 5 - Usługi opiekuńcze ze wsparciem otoczenia w powiecie sieradzkim

Usługi opiekuńcze skierowane do 12 osób potrzebujących wsparcia z terenu powiatu sieradzkiego w celu poprawy komfortu życia i zaspokajaniu potrzeb wynikających z niesamodzielności czy niepełnosprawności. Wsparcie realizowane będzie przez 4 opiekunów w zakresie m. in.: pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, kontaktów z otoczeniem. Uczestnikom zostanie zapewniony posiłek oraz usługa transportowa w zakresie dojazdu do lekarza, urzędu, itp. Ponadto dla 12 opiekunów faktycznych ww. osób zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające ich umiejętności.

Zadanie realizowane przez Fundacje Usług Lokalnych.

 

Zadanie 6 – Teleopieka

Wsparcie uzupełniające dla 37 osób korzystających z wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i usług opiekuńczych w ramach Zadania 2, 3 i 5.Dla uczestników zostaną zakupione urządzenia pozwalające na monitorowanie parametrów: pulsu, ciśnienia, saturacji, temperatury oraz powiadamiania telecentrum w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

Zadanie realizowane przez Fundacje Usług Lokalnych

 

Zadanie 7 - Punkt informacyjny

Celem działania zapewnienie dostępu uczestnikom projektu (UP) i ich otoczeniu dostępu do kompleksowej informacji o usługach społecznych realizowanych na terenie powiatu. Działania obejmują prowadzenie infolinii dla uczestników projektów o usługach dostępnych w powiecie prowadzonych przez jednostki publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne w obszarze usług społecznych (np. informacje o usługach NGO, NZOZ, prywatnych usługach np. rehabilitacji, oferty wsparcia z PFRON, wsparcie z ZUS/ KRUS) prowadzenie bazy instytucji i organizacji prowadzących usługi społeczne w każdej gminie w powiecie, organizacja forów usług społecznych. Powyższe informacje będą udostępnione również na stronie internetowej.

Zadanie realizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 

Zadanie 8 - Szkolenia podnoszące kompetencje

Celem działania jest zapewnienie dostępu kadrze projektu do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji na potrzeby świadczenia usług dla uczestników. Działanie skierowane będzie do 28 osób będących kadrą świadczącą usługi w społeczności lokalnej.

Zadanie realizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 

lp.

Wskaźnik produktu

wartość wskaźnika

1

Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym

2 podmioty

2

Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)

3 przedsiębiorstwa 

3

Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

67 osób 

4

Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie

57 osób

lp.

Wskaźnik rezultatu

wartość wskaźnika

1

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej

10 szt. 

2

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług

5 podmiotów 

3

Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie

9 osób

lp.

Inne wspólne wskaźniki produktu

wartość wskaźnika

1

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

35 osób

 Centrum Usług Środowiskowych w powiecie sieradzkim O projekcie

Koordynator projektu Katarzyna Goździk

Wyślij wiadomość