Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Caring services for the elderly in rural areasW trakcie realizacji

Cel projektu grantowego: Wypracowanie modelu opieki nad osobami starszymi w ich środowisku ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Typ działania, które ma zostać dofinansowane: dokonanie transferu, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

Okres realizacji projektu grantowego: 2020-02-27 do 2021-06-30

Projekt jest projektem międzynarodowym będącym rozszerzeniem projektu standardowego tzn. projektu OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020.


Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania modelu opieki nad osobami starszymi na terenach wiejskich. W ramach prowadzonego od 2011 r. wsparcia w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wiele działań prowadzimy na terenach gmin wiejskich, gdzie dostrzegamy brak przygotowania władz samorządowych do zmian demograficznych. Województwo Łódzkie ma jeden z większych w kraju wskaźników społeczeństwa starzejącego się, wyjazd młodych za pracą do dużych miast. Z przeprowadzonych rozmów z samorządami realizującymi działania na terenach wiejskich zidentyfikowaliśmy następujące problemy/potrzeby: brak modelowego systemu wsparcia seniorów (czyli osób powyżej 65 roku życia), - brak pomysłów na zorganizowanie wsparcia dla seniorów szczególnie dla tych zamieszkujących samotnie gospodarstwa domowe. Animatorzy i doradcy pracujący w OWES mają za niską wiedzę jak wpierać samorządy i jakie rozwiązania proponować, w Polsce brakuje modelowych rozwiązań, istnieje potrzeba świadczenia wyższej jakości doradztwa dla samorządów w zakresie wsparcia seniorów oraz zwiększenie wiedzy w zakresie budowania systemu wsparcia dla seniorów na terenach wiejskich. Grupą docelową modelu są w pierwszym rzędzie pracownicy OWES: trenerzy, doradcy, animatorzy, którzy zdobytą wiedzę będą przekazywać ostatecznej grupie docelowej czyli samorządom, w których jako OWES będziemy mogli w ramach działań animacyjnych wdrażać wypracowany model wsparcia.


Jest realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Portugalii:

1. Firmą IR RADIARE

www.irradiare.com

2. Eugénio de Almeida Foundation

www.fundacaoeugeniodealmeida.pt


Projekt finansowany w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.Usługi Opiekuńcze O projekcie

Koordynator projektu Anna Pakowska

Miniatura Anna Pakowska

Wyślij wiadomość