Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Rekrutujemy: księgowy / księgowa

Rekrutujemy: księgowy / księgowa

W Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS szukamy osoby do zespołu, pełniącej funkcję : Księgowy/a

 

 

Zakres zadań:

1. Prowadzenie nadzoru w Biurze rachunkowym prowadzonym przez Centrum OPUS obejmujący m.in. Współpraca z zespołem księgowym, weryfikacja księgowań, kontakt z klientami biura.

2. Prowadzeniu rachunkowości w Biurze rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającej zwłaszcza na:

- prowadzeniu na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych,

- gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

- prowadzeniu ewidencji środków trwałych,

- kontroli i prowadzeniu ksiąg inwentarzowych,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetami projektów,

- rozliczenia z ZUS i US,

- sporządzanie list płac,

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- przygotowywanie raportów/zestawień zgodnie z potrzebami.

 

Wymagania niezbędne:

 

Osoba aplikująca:

1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.

5.  Spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

a)  Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

b)  Posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowany kierunek finanse i rachunkowość, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

c)  Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6.  Posiada bardzo dobrą znajomość MS Excel.

7.   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

8.   Posiada dyspozycyjność pozwalającą na pracę w biurze w ramach ustalonego wymiaru czasu pracy.

 

Oczekujemy:

1.   Umiejętności samodzielnego planowania pracy,

2.   umiejętności zarządzania zespołem księgowych,

3.   umiejętności korzystania pakietu Office, narzędzi pracy online np. meet/zoom.

 

Oferujemy:

1.   Forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, faktura z działalności gospodarczej) do ustalenia, wymiar czasu pracy - co najmniej ½ etatu (dokładny wymiar czasu pracy do ustalenia).

2.   Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu benefit. 

3.   Możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

4.   Pracę w dynamicznym, zróżnicowanym zespole ludzi pozytywnie zakręconych :)

5.   Wprowadzenie i przyuczenie do stanowiska i do zakresu zadań.

6.   Dużą samodzielność w planowaniu pracy.

 

 

Proponowana stawka wynagrodzenia przy 1/2 etatu: 4200-4800 zł brutto z narzutami.

Na aplikacje czekamy do 17.03.2023 do godziny 16.00.

 

W razie pytań prosimy pisać na adres: zarzad@opus.org.pl.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl. 


Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Może Cię zainteresować