Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji


Opis projektu: 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2021-2023.
Wartość projektu: 7933 627,08 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 731 059,58 zł

Planowane efekty projektu:
32 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
97 miejsc pracy zostanie utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
15 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
10 % organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie utworzone w                  wyniku działalności OWES;
15% inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES przyczyni się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej;
97 dofinansowanych  nowych miejsc pracy w PS;
o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie pracowało po opuszczeniu programu;
97 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych;
150 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
3% uczestników projektu będzie  pochodziło z obszarów rewitalizowanych 
97 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;

W ramach działań projektowych: 

  • wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 
  • doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 
  • tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 
  • uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 
  • doradzamy i szkolimy; 
  • nowo tworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł.
  • wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 20000,00zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
  • wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecznej; 
  • weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 
  • organizujemy wizyty studyjne. 


Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 

  1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
  2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl
# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 PEFS INSTYTUCJA_04.2021 21.04.2021 docx 466,87 KB 60
2 PEFS_OSOBA_INDYWIDUALNA_OWESR_21_23_04.2021 21.04.2021 docx 472 KB 29
3 Regulamin_uczsetnictwa_Projekt_Ośrodek_Wsparcia_Ekonomii_Społecznej_2021_2023 21.04.2021 pdf 290,21 KB 72



Z przyjemnością informujemy o otwarciu naboru 2022 na dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych objętych wsparciem w ramach projektu OWES- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023 oraz będących aktualnie wpisanych na Ogólnopolską Listę PS.

 

CO MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANE I JAK?

  • Szkolenie, które prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);

  • Podmiot może wykorzystać dofinansowanie na pokrycie kosztów szkolenia swoich pracowników lub członków zarządu (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);

  • Tematyka szkoleń musi wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;

  • W ramach kwoty dofinansowania podmiot może sfinansować jedno lub więcej szkoleń lub dofinansować wybrane szkolenie/a;

  • Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 1800 zł netto (kwota pomniejszona o podatek VAT, który jeśli należy organizacja ponosi ze środków własnych);

  • Szkolenie z naboru I powinno być zrealizowane i środki  wydatkowane do dnia 31.05.2022 r.

  • Usługa szkoleniowa powinna być realizowana przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zaświadczenie o takim wpisie danej instytucji  jest integralnym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego.

Kwota przyznanego dofinansowania zostanie przelana na konto podmiotu.

Podmiot będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania.

Termin naboru wniosków od dnia 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r.
Nabór zaczyna się  od godz. 8:00 do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.


 


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 1_OPUS_REGULAMIN_DOFIN_SZKOLENIA_2022 17.01.2022 pdf 217,71 KB 16
2 2_OPUS_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_2022 17.01.2022 docx 453,11 KB 19
3 3_OPUS_OCENA_FORM_ZGŁOSZ_2022 17.01.2022 pdf 180,19 KB 6
4 4_OPUS_WZOR_SPRAWOZDANIA_WSPAR_SZKOL_2022 17.01.2022 docx 451,91 KB 4




Z przyjemnością informujemy o otwarciu naboru na pakiety marketingowe.

 

CO MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANE?

Zakupy m.in. projektów graficznych, materiałów reklamowych, strony www i innych usług służących działaniom promocyjno-marketingowym.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne zarejestrowane na terenie następujących powiatów woj. łódzkiego:
piotrkowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, wieluńskiego i miasta Piotrkowa
lub podmioty spoza ww. powiatów o ile
 są uczestnikami Projektu OWES Region.

 

Termin składania wniosków: od 24.01.2022 do 15.02.2022 do godziny 15.00

Kwota dofinansowania: do 3000 zł brutto

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: Ewa Szmitka, eszmitka@opus.org.pl; 508084572

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin_Pakiety marketingowe 24.01.2022 pdf 298,79 KB 1
2 Wniosek_Pakiety marketingowe 24.01.2022 docx 455,58 KB 0
3 Karta oceny formalnej_Pakiety marketingowe 24.01.2022 pdf 187,8 KB 0
4 Karta oceny merytorycznej_pakiety marketingowe 24.01.2022 pdf 191,68 KB 0
5 umowa prawa autorskie_pakiety marketingowe 24.01.2022 docx 409,34 KB 0
6 Wzór umowy_pakiety marketingowe 24.01.2022 docx 454,92 KB 0
7 Protokół Zdawczo-Odbiorczy_pakiety marketingowe 24.01.2022 docx 404,7 KB 0


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION

ogłasza nabór uzupełniający na:

MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

 

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

          Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

          Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

          Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

          Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).

          4 szkolenia/webinaria 

          Spotkania sieciujące

          Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

 

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od  15.01.2022 r. do 15.07.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

 

Termin składania wniosków: 30.12.2021 r. do godziny 24.00

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).



Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 załącznik nr 2 i 3 karta oceny merytorycznej_REGION 2022 18.10.2021 pdf 142,41 KB 4
2 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 2022_region 23.11.2021 docx 458,41 KB 13
3 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej 2022-region 23.11.2021 docx 196,74 KB 6
4 zalacznik nr 5_WNIOSEK 2_PAKIETY 2022_region 23.11.2021 docx 469,47 KB 31
5 Regulamin_OWES na LEPSZY START REGION 20.12.2021 20.12.2021 pdf 254,56 KB 9





OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION

ogłasza nabór na:


MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);


W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).

  • 4 szkolenia/webinaria

  • Spotkania sieciujące

  • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.


Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od 15.01.2022 r. do 15.07.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl


Termin składania wniosków: 15.12.2021 r. do godziny 24.00


Spotkanie informacyjne dotyczące naboru odbędzie się online w dniu 08.12.2022, o godz. 16.00


Link do spotkania:

https://meet.google.com/wef-sxxh-ert?hs=122&authuser=0

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępny : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQiloswcTaQfgWhZ4egWwYepA1VRHjnrTwdJ1CFr484Y75yA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Konkurs dot. powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).



Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 REGULAMIN_KONKURSU_OWES_NA_LEPSZY_START_REGION_2022_NABOR DODATKOWY 23.11.2021 docx 417,54 KB 35
2 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 2022_region 23.11.2021 docx 458,41 KB 13
3 załącznik nr 2 i 3 karta oceny merytorycznej_REGION 2022 23.11.2021 xlsx 174,19 KB 12
4 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej 2022-region 23.11.2021 docx 196,74 KB 6
5 zalacznik nr 5_WNIOSEK 2_PAKIETY 2022_region 23.11.2021 docx 469,47 KB 31



Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu  pn. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023”

ogłasza nabór na:

pakiety na rozwój działań ekonomicznych dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).


W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej, konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką, możliwość zatrudniania, obsługę kadrową - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł),

  • mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej. Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, a także na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej,

  • wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy,

  • wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy),

  • 4 szkolenia/webinary,

  • spotkania sieciujące.


Okres realizacji działań w pakiecie to max. 10 miesięcy – od  01.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.11.2021 r. do godziny 24.00


Spotkania informacyjne dotyczące naboru odbędą się online w dniu 10.11.2021, w dwóch terminach :

10.11.2021 – godz. 10.00 i godz. 16.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Link do spotkań: https://zoom.us/j/97506010555


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 


Osoby do kontaktu:

Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 2022 18.10.2021 pdf 216,4 KB 3
2 załącznik nr 2 i 3 karta oceny merytorycznej_REGION 2022 18.10.2021 pdf 142,41 KB 4
3 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej 2022 18.10.2021 pdf 278,61 KB 4
4 Załącznik_nr_5_Formularz_aplikacyjny_region_2022 18.10.2021 docx 469,93 KB 11
5 Regulamin konkursu OWES na lepszy start_2022 05.11.2021 pdf 256,04 KB 3



Od dnia 17 sierpnia 2021 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.  

Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;

zarejestrowany na terenie subregionu III woj. łódzkiego tj. powiaty: bełchatowski, piotrkowski, M. Piotrków Tryb., pajęczański, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski. Udział podmiotów spoza  subregionu III jest możliwy o ile są one uczestnikiem projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023.


Jakie zakupy mogą być sfinansowane?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin pkt. 10.

Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?

Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;

osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19;na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.


Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego wyłącznie na um-zlecenie kwota wynosi 4000 zł brutto bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy zlecenie.

Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 15 listopada 2021 r. 


Zapoznaj się z Regulaminem zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19


Jak złożyć formularz zamówienia?

Nabór będzie trwał od 17 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków. 

1. Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: opus@opus.org.pl, w tytule maile należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY_REGION.


Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego przez OWES przy Centrum OPUS? Skontaktuj się z nami:

Danuta Jacoń Chmielecka – djacon@opus.org.pl

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl 




Jeśli chcesz założyć organizację/ Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej?

Oferujemy:

  • - doradztwo z zakresu zakładania organizacji i jej prowadzenie, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
  • - doradztwo z zakresu ekonomizacji organizacji (rozpoczynania działalności odpłatnej lub działalności ekonomicznej)
  • - doradztwo specjalistyczne prawne, księgowo-finansowe, 
  • - spotkania sieciujące
  • - pakiety na ekonomizację


Chcesz otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy?

Oferujemy:

  • wsparcie finansowe do 21 020 zł na miejsce pracy 
  • wsparcie pomostowe do 2000 zł/ miejsce pracy/mc przez okres 6 miesięcy
  • wsparcie pomostowe przedłużone do 1400 zł / miejsce pracy / mc przez okres kolejnych 6 miesięcy
  • dofinansowanie do szkoleń
  • wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego (IDPS)
  • doradztwo ds. reintegracji społecznej i zawodowej
  • wsparcie psychologiczne
  • doradztwo branżowe


Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej ? ( podmiot z działalnością ekonomiczną)

Oferujemy:

  • doradztwo z zakresu prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej, pozyskiwania środków zewnętrznych 
  • doradztwo specjalistyczne prawne, księgowo-finansowe, biznesowe, marketingowe, ds. zamówień publicznych
  • szkolenia
  • wizyty studyjne


Nasze wsparcie kierujemy do:

·       podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych planujących ekonomizację,

·       osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,

·       osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

·       otoczenia podmiotów ekonomii społecznej.

Działających na terenie powiatów: bełchatowski, pajęczański, piotrkowski, M. Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski.


Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia skontaktuj się z naszymi doradczyniami/doradcami: 
  • Agnieszka Furmaniak  (teren działania- powiat sieradzki) afurmaniak@opus.org.pl
  • Wioletta Gawrońska  (teren działania - powiat radomszczański) wgawronska@opus.org.pl
  • Magdalena Poulain (teren działania - powiat bełchatowski) mpoulain@opus.org.pl
  • Krzysztof Smug (tren działania - M. Piotrków, powiat piotrkowski) ksmug@opus.org.pl
  • Małgorzata Stępień Dudek (teren działania powiat wieluński, pajęczański) mstepien@opus.org.pl
  • Aleksandra Wasilewska (teren działania - powiat wieruszowski) awasilewska@opus.org.pl

Lub skontaktuj się z biurem Centrum OPUS ul. Narutowicza 8/10, Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 
1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 PEFS_INSTYTUCJA_OWESR_21_23_.18.01.2021 09.04.2021 docx 139,19 KB 7
2 PEFS_OSOBA_INDYWIDUALNA_OWESR_21_23_18.01.2021 09.04.2021 docx 142,06 KB 7
3 Regulamin_uczsetnictwa_Projekt_Ośrodek_Wsparcia_Ekonomii_Społecznej_2021_2023 09.04.2021 pdf 284,29 KB 11




NA JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA LICZYĆ?

a)  Wsparcie na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł

b)  Wsparcia pomostowego finansowe służącego pokryciu bieżących wydatków w wysokości do 2 800,00 zł netto (na miejsce pracy na miesiąc przez okres 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana)

c)  Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł netto na miejsce pracy na miesiąc przez okres do 6 kolejnych miesięcy wypłacane jak ww.


KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI:

  • PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)
  • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ
  • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PLANUJĄCE EKONOMIZACJĘ
  • OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE KTÓRE PLANUJĄ ZAŁOŻYĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z terenu powiatów: bełchatowskiego , pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Tryb, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego. (podmioty spoza tych terenów mogą wziąć udział w rekrutacji po wcześniej uzyskanej zgodzie od Realizatora Projektu)


DEFINICJA MIEJSCA PRACY

jest tworzone przez podmiot w związku z zakładaniem lub rozwojem działalności ekonomicznej;

- zatrudniona na nim może być tylko  osoba wpisująca się w kategorię osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym lub zawodowym;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

-zatrudnienie na nim jest równe  wymiarowi co najmniej ¼ etatu

- istniejące nieprzerwanie przez cały okres trwałości tj. minimum 12 miesięcy, a w przypadku otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego minimum 18  miesięcy.


JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?


Rekrutacja odbywa się dwuetapowo - etap I złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną:

1. etap - ocena formalna

2. etap ocena merytoryczna - oceny dokonuje dwóch niezależnych ekspertów

3. rozmowa z Komisją Rekrutacyjną i przedstawienie swojego pomysłu

Formularze rekrutacyjne ocenione na tym etapie pozytywnie przechodzą do etapu II (przygotowanie biznesplanu). Pozytywna ocena biznesplanu oznacza otrzymanie dofinansowania i następuje podpisanie umów na wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe.


JAK APLIKOWAĆ:

1. Zapoznaj się Regulaminem naboru

2. Zapoznaj się z aktualnym Harmonogramem naboru

3. Wypełnij formularz rekrutacyjny

4. Skonsultuj go z naszymi doradcami

5. Sprawdź swój formularz z kartą oceny formalnej.

6. Złóż formularz:

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w Biurze Realizatora Projektu z siedzibą 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 8/10; osobiście, za pośrednictwem osób trzecich bądź jednego z operatorów pocztowych lub za pośrednictwem e-mail w formie skanów na adres e-mail: opus@opus.org.pl.


Masz pytania, skontaktuj się z naszymi doradcami:

Agnieszka Furmaniak  (teren działania - powiat sieradzki) afurmaniak@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska  (teren działania - powiat radomszczański) wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Poulain (teren działania - powiat bełchatowski i pajęczański) mpoulain@opus.org.pl

Krzysztof Smug (tren działania - M. Piotrków, powiat piotrkowski i wieluński) ksmug@opus.org.pl

Aleksandra Wasilewska (teren działania - powiat wieruszowski) awasilewska@opus.org.pl


lub skontaktuj się z biurem Centrum OPUS ul. Narutowicza 8/10, Łódź, tel (42) 207 73 39; 509 899 449


Zapoznaj się z harmonogramem naboru (WAŻNE nabór jest prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania puli środków).

UWAGA:

Od dnia 26.05.2021 obowiązuje zaktualizowana dokumentacja. 

Dokumenty obowiązujące przed tym dniem znajdują się w folderze Dokumenty archiwalne - 05.05.21_Nabór- miejsca pracy_etap_I_REGION

Załączniki



Środki na tworzenie miejsc pracy - Etap II

Podmioty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną na etapie I rekrutacji, przechodzą do etapu II, czyli przygotowania biznesplanu oraz wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Nabór biznesplanów - Dokumentacja zaktualizowana 15.11.2021 zip 6,6 MB 31



OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2021”

Dla kogo pakiet?

a) grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną pożytku publicznego lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie ww. powiatów:  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie (wyjątkiem są działania prowadzone w ramach wsparcia Inkubatora). UWAGA! Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej aplikującej w konkursie 

b) Organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). 

Co zawiera pakiet?

a) Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudniania, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy. Udział w inkubatorze jest obligatoryjny. Wartość udziału w inkubatorze to kwota 1500 zł.

b) Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

c) Wsparcie doradcy rozwojowego - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.

d) Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy).

e) 8 szkoleń/webinarów  

f) Spotkania sieciujące

2. Realizacja Pakietu na rozwój działań ekonomicznych obejmuje 10 miesięcy i jest prowadzona w 2 etapach:

Etap 1 wstępny (4 miesiące):

a) rekrutacja, 

b) podpisanie umowy, 

c) udział w 8 szkoleniach/webinarach, 

d) praca z doradcą rozwojowym,

Po okresie 4 miesięcy Operator przeprowadzi weryfikację i ocenę zaangażowania realizatorów pod kątem:

- uczestnictwa w minimum 6 webinarach minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji;

- spotkań z doradcą rozwojowym minimum 1 raz na miesiąc;

- indywidualnej oceny postępu w opracowaniu modelu biznesowego;

Spełnienie łącznie trzech powyższych kryteriów jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu - etapu rozwojowego i otrzymania mikrowsparcia finansowego i rozpoczęcia udziału w inkubatorze.


Etap 2 rozwojowy (6 miesięcy)

a) wsparcie inkubatora; 

b) praca z doradcą rozwojowym;

c) mikrowsparcie finansowe do 3500 zł; 

d) doradztwo specjalistyczne;

e) złożenie dokumentacji do KRS, rejestracja;


W załącznikach znajdą Państwo materiały z Seminarium Online, pt." Usługi społeczne i ekonomia społeczna w strategiach gminnych i powiatowych a nowa  perspektywa finansowa UE”.

Przedmiotem spotkania była kwestia programowania w strategiach lokalnych usług społecznych i rozwoju ekonomii społecznej. W związku z przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 rozpoczynają się prace nad tworzeniem lokalnych dokumentów strategicznych. W ramach spotkania przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematem usług społecznych, ES ich roli i miejsca w/w dokumentach.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Seminarium OWES 2021 - Prezentacja A.Bujwicka 18.03.2021 pdf 1,53 MB 8
2 Seminarium OWES 2021 - Prezentacja C.Mizejewski 18.03.2021 pdf 432,28 KB 6
3 OWESR Seminarium Prezentacja 18.03.2021 pdf 1,25 MB 5

Zapraszamy do obejrzenia nagrania seminarium, które odbyło się 21 stycznia 2022 r. w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przedmiotem spotkania były zasady rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom z art. 3 ust.3 za rok 2021 oraz obszary na jakie należy zwrócić uwagę planując konkurs na rok 2022.


Program spotkania:

  • 13.00 -13.15 Otwarcie spotkania
  • 13.15.-14.00 Jak rozliczyć zadania publiczne za rok 2022 – najczęstsze błędy i problemy związane z przygotowaniem sprawozdań przez organizacje pozarządowe.
  • 14.00 -14.45 Jak zaplanować konkursy na zadania zlecone organizacjom pozarządowym i podmiotom z art. 3 ust. 3 – zapisy ogłoszeń konkursowych, wymogi dotyczące              dostępności
  • 14.45-15.00 Współpraca OWES z samorządami w zakresie możliwości wdrożenia uproszczeń w  realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom ES.