Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji


Opis projektu: 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2021-2023.
Wartość projektu: 7933 627,08 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 731 059,58 zł

Planowane efekty projektu:
32 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
97 miejsc pracy zostanie utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
15 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
10 % organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie utworzone w                  wyniku działalności OWES;
15% inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES przyczyni się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej;
97 dofinansowanych  nowych miejsc pracy w PS;
o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie pracowało po opuszczeniu programu;
97 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych;
150 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
3% uczestników projektu będzie  pochodziło z obszarów rewitalizowanych 
97 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;

W ramach działań projektowych: 

 • wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 
 • doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 
 • tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 
 • uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 
 • doradzamy i szkolimy; 
 • nowo tworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł.
 • wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 20000,00zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
 • wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecznej; 
 • weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 
 • organizujemy wizyty studyjne. 


Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 

 1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
 2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2021”

Dla kogo pakiet?

a) grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną pożytku publicznego lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie ww. powiatów:  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie (wyjątkiem są działania prowadzone w ramach wsparcia Inkubatora). UWAGA! Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej aplikującej w konkursie 

b) Organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). 

Co zawiera pakiet?

a) Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudniania, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy. Udział w inkubatorze jest obligatoryjny. Wartość udziału w inkubatorze to kwota 1500 zł.

b) Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

c) Wsparcie doradcy rozwojowego - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.

d) Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy).

e) 8 szkoleń/webinarów  

f) Spotkania sieciujące

2. Realizacja Pakietu na rozwój działań ekonomicznych obejmuje 10 miesięcy i jest prowadzona w 2 etapach:

Etap 1 wstępny (4 miesiące):

a) rekrutacja, 

b) podpisanie umowy, 

c) udział w 8 szkoleniach/webinarach, 

d) praca z doradcą rozwojowym,

Po okresie 4 miesięcy Operator przeprowadzi weryfikację i ocenę zaangażowania realizatorów pod kątem:

- uczestnictwa w minimum 6 webinarach minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji;

- spotkań z doradcą rozwojowym minimum 1 raz na miesiąc;

- indywidualnej oceny postępu w opracowaniu modelu biznesowego;

Spełnienie łącznie trzech powyższych kryteriów jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu - etapu rozwojowego i otrzymania mikrowsparcia finansowego i rozpoczęcia udziału w inkubatorze.


Etap 2 rozwojowy (6 miesięcy)

a) wsparcie inkubatora; 

b) praca z doradcą rozwojowym;

c) mikrowsparcie finansowe do 3500 zł; 

d) doradztwo specjalistyczne;

e) złożenie dokumentacji do KRS, rejestracja;


Jeśli chcesz założyć organizację/ Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej?

Oferujemy:

 • - doradztwo z zakresu zakładania organizacji i jej prowadzenie, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
 • - doradztwo z zakresu ekonomizacji organizacji (rozpoczynania działalności odpłatnej lub działalności ekonomicznej)
 • - doradztwo specjalistyczne prawne, księgowo-finansowe, 
 • - spotkania sieciujące
 • - pakiety na ekonomizację


Chcesz otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy?

Oferujemy:

 • wsparcie finansowe do 21 020 zł na miejsce pracy 
 • wsparcie pomostowe do 2000 zł/ miejsce pracy/mc przez okres 6 miesięcy
 • wsparcie pomostowe przedłużone do 1400 zł / miejsce pracy / mc przez okres kolejnych 6 miesięcy
 • dofinansowanie do szkoleń
 • wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego (IDPS)
 • doradztwo ds. reintegracji społecznej i zawodowej
 • wsparcie psychologiczne
 • doradztwo branżowe


Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej ? ( podmiot z działalnością ekonomiczną)

Oferujemy:

 • doradztwo z zakresu prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej, pozyskiwania środków zewnętrznych 
 • doradztwo specjalistyczne prawne, księgowo-finansowe, biznesowe, marketingowe, ds. zamówień publicznych
 • szkolenia
 • wizyty studyjne


Nasze wsparcie kierujemy do:

·       podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych planujących ekonomizację,

·       osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,

·       osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

·       otoczenia podmiotów ekonomii społecznej.

Działających na terenie powiatów: bełchatowski, pajęczański, piotrkowski, M. Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski.


Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia skontaktuj się z naszymi doradczyniami/doradcami: 
 • Agnieszka Furmaniak  (teren działania- powiat sieradzki) afurmaniak@opus.org.pl
 • Wioletta Gawrońska  (teren działania - powiat radomszczański) wgawronska@opus.org.pl
 • Magdalena Poulain (teren działania - powiat bełchatowski) mpoulain@opus.org.pl
 • Krzysztof Smug (tren działania - M. Piotrków, powiat piotrkowski) ksmug@opus.org.pl
 • Małgorzata Stępień Dudek (teren działania powiat wieluński, pajęczański) mstepien@opus.org.pl
 • Aleksandra Wasilewska (teren działania - powiat wieruszowski) awasilewska@opus.org.pl

Lub skontaktuj się z biurem Centrum OPUS ul. Narutowicza 8/10, Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 
1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 PEFS_INSTYTUCJA_OWESR_21_23_.18.01.2021 09.04.2021 docx 139,19 KB 0
2 PEFS_OSOBA_INDYWIDUALNA_OWESR_21_23_18.01.2021 09.04.2021 docx 142,06 KB 0
3 Regulamin_uczsetnictwa_Projekt_Ośrodek_Wsparcia_Ekonomii_Społecznej_2021_2023 09.04.2021 pdf 284,29 KB 0

W załącznikach znajdą Państwo materiały z Seminarium Online, pt." Usługi społeczne i ekonomia społeczna w strategiach gminnych i powiatowych a nowa  perspektywa finansowa UE”.

Przedmiotem spotkania była kwestia programowania w strategiach lokalnych usług społecznych i rozwoju ekonomii społecznej. W związku z przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 rozpoczynają się prace nad tworzeniem lokalnych dokumentów strategicznych. W ramach spotkania przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematem usług społecznych, ES ich roli i miejsca w/w dokumentach.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Seminarium OWES 2021 - Prezentacja A.Bujwicka 18.03.2021 pdf 1,53 MB 0
2 Seminarium OWES 2021 - Prezentacja C.Mizejewski 18.03.2021 pdf 432,28 KB 0
3 OWESR Seminarium Prezentacja 18.03.2021 pdf 1,25 MB 0