Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Obywatel Senior – rozwój zaangażowania obywatelskiego wśród seniorówZakończony

Celem głównym zadania była aktywizacja seniorów w 5 gminach z terenu województwa łódzkiego. Poprzez działania projektowe udało się zaktywizować 84 seniorów, którzy brali udział w zajęciach warsztatowych. Łącznie dla każdej grupy seniorów przygotowanych zostało po 16 godzin zajęć, co dało w sumie 80 godzin zajęć. Część z uczestników stała się później członkami grup inicjatywnych. Pełny cykl szkoleń, a więc każdy z bloków tematycznych, ukończyło 68 osób. W ramach zadania zorganizowany został cykl warsztatów. Warsztaty obejmowały tematy wiodące: demografia i jej wyzwania, aktywne starzenie się oraz katalog różnych form zaangażowania obywatelskiego. Dzięki zajęciom Seniorzy dowiedzieli się jakie mają możliwości działania i realizacji swoich pomysłów. Uzyskaną wiedzę mogli potem wykorzystać podczas wdrażania inicjatywy lokalnej w swojej miejscowości.

Dla seniorów z gmin objętych projektem zorganizowane zostały wizyty studyjne w Łodzi. Podczas wizyt seniorzy z terenu województwa łódzkiego spotkali się z przedstawicielami Miejskich Rad  seniorów w Łodzi i Pabianicach, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, Rzecznikiem Praw Seniorów Urzędu Miasta Łodzi, członkami łódzkich organizacji senioralnych, w tym teatrów amatorskich. Wizyty stały się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Seniorzy otrzymali informacje dotyczące katalogu działań jakie mogą rozpocząć na swoim terenie.

W ramach projektu zrealizowano także 9 inicjatyw lokalnych: po dwie w gminach Mokrsko, Łódź, Stryków i Rosanów oraz jedna inicjatywa w gminie Rusiec. Zrealizowanych zostało pięć inicjatyw, w realizacji których wzięło udział po 5 członków (25 osób) oraz cztery inicjatywy przy realizacji których udział brali nowi członkowie, (łącznie 20 seniorów). W wyniku działań projektowych 215 osób zostało odbiorcami działań poprzez udział w realizowanych przez seniorów inicjatywach lokalnych. Dzięki przeprowadzonym zadaniom osiągnięto aktywizację doraźną z możliwością aktywizacji długofalowej, co można wnioskować na podstawie aktywności odbiorców projektu.


Opisy inicjatyw zrealizowanych przez aktywne grupy 

Rosanów: „Razem do teatru”. Wyjazd do teatru oraz spotkanie integracyjne dla osób starszych i wykluczonych społecznie, które dotychczas bardzo rzadko wychodziły z domu. Wspólna zabawa, w którą włączyły się osoby dotychczas wykluczone.

Łódź: „Spróbuj wolontariatu” Cykl warsztatów dotyczących wolontariatu i wzajemnej pomocy na rzecz osób starszych. Grupa poznała zasady i mechanizmy działania wolontariatu. Na finał spotkanie integracyjne połączone ze zbiórką pluszaków przekazanych dla podopiecznych Fundacji „Jaś i Małgosia”.

Komorniki: „Niezbędnik pierwszej pomocy seniora – ratunkiem dla nas i innych”. Cykl zajęć dla seniorów poświęconych pierwszej pomocy. W ramach zadania został zakupiony fantom z defibrylatorem treningowym. Odbył się także pokaz pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach, gdzie seniorki pomagały uczniom w ich działaniach.

Stryków: „Senioriada na wesoło” Organizacja imprezy z konkurencjami sportowymi. Także wykład poświęcony pszczołom i właściwościom miodu. Do tego badanie poziomu cukru i ciśnienia. W ramach spotkania także konsultacje dotyczące utworzenia rady seniora w Strykowie i wypełnianie wniosków do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Na finał wspólna zabawa.

Rusiec: „Seniorzy blisko z kulturą” Wyjazd do teatru oraz organizacja spotkanie integracyjne, nawiązujące do obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę.

Komorniki: „Senioralia w Gminie Mokrsko” W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano senioriadę, podczas której dla seniorów ze Słupska i Mokrska przygotowano warsztaty kulinarne. Efektem warsztatów była degustacja potraw w dalszej części wydarzenia, w której udział wzięli seniorzy z terenu całej gminy. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć spektakl „Kluczyk” wystawiony przez Twój Teatr, czyli Teatr Dorosłych działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce i opowiadający losy seniorów. W ramach zadania zakupiono także gry planszowe do każdej ze świetlic z terenu gminy, gdzie spotykają się grupy seniorów. Z zakupionych gier poza seniorami, będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy świetlic.

Łódź: „Poznajmy się i wymieńmy doświadczania” to spotkanie integracyjne skierowane do seniorów, którzy rzadko lub w ogóle nie biorą udziału w podobnych aktywnościach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy działającymi już kołami zainteresowań, które dotychczas nie znały się wzajemnie. Osoby udzielające się w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz członkowie Drugiego Śniadania Seniora opowiedzieli o swojej działalności i płynących z tego korzyściach. Dzięki temu osoby biorące po raz pierwszy udział w wydarzeniu zainteresowały się nowymi aktywnościami i chcą przystąpić do spotkań kół.

Rosanów: „Bądź Mikołajem" to projekt konkursowy grupy inicjatywnej seniorów z Rosanowa, którzy dla mieszkańców zaplanowali międzypokoleniowe zajęcia. Tematem zajęć była pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy. Podczas warsztatów seniorzy wraz ze swoimi wnukami budowali karmniki. W ramach zadania zakupiono także karmę dla psów, którą przekazano do schronisk. Grupa inicjatywna nawiązała także kontakt z organizacją pozarządową prowadzącą schronisko dla zwierząt i zaprosiła jej przedstawicielkę do udziału w spotkaniu.

Stryków: „Za kulisami – zabawa w teatr” to inicjatywa przygotowana przez Seniorów ze Strykowa, która polegała na udziale amatorskiej grupy teatralnej w warsztatach teatralnych w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Grupa ma na swoim koncie udział w wielu wydarzeniach oraz organizację lokalnych wydarzeń. Dzięki tej inicjatywie grupa seniorów prowadząca amatorski teatr mogła spotkać się z profesjonalnym aktorem, poznać teatr od kulis, a przede wszystkim nabyć nowe umiejętności aktorskie.