Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w GMINIE ŁADZICE 2023 Edycja IVZakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Ładzice 2023 Edycja IV czyli Program realizowany wspólnie przez gminę Ładzice, Fundację STREFA i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Ładzice i ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości do 4 000,00 zł

Projekty składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy

Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia konkursu do 12.06.2023 r. (do godz.16.00)

Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: od 21.06.2023 r. do 15.11.2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2023 roku projektów powinny obejmować 

a. inicjatywy i wydarzenia realizowane na terenie Gminy ŁADZICE na rzecz Gminy i jej mieszkańców;

b. inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców Gminy ŁADZICE.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

GRUPY NIEFORMALNE MIESZKAŃCÓW - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie gminy Ładzice, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy Ładzice. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW  za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem młodych organizacji (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł) 

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w GMINIE ŁADZICE 2023 Edycja IV

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość