Aktualność

Dofinansowanie do szkoleń dla nowych przedsiębiorstw społecznych - zapraszamy!


Centrum OPUS ogłasza nabór na:

dofinansowanie do szkoleń dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych

w ramach projektu pn. ”OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”.

I. Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się nowoutworzone Przedsiębiorstwa Społecznej, które uzyskały dotacje na stworzenie nowych miejsc pracy w naborze w roku 2019 (podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w PS, nowoutworzone PS) z terenu powiatów bełchatowskiego, wieluńskiego wieruszowskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski i sieradzkiego.

II. Co może zostać sfinansowane i jak?

 • Szkolenie, które prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);
 • Podmiot może wykorzystać dofinansowanie na pokrycie kosztów szkolenia swoich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);
 • Tematyka szkoleń musi wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;
 • W ramach kwoty dofinansowania podmiot może sfinansować jedno lub więcej szkoleń lub dofinansować wybrane szkolenie;
 • Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 2000 zł (kwota pomniejszona o podatek VAT);
 • Szkolenie powinno być zrealizowane do końca czerwca 2020 r.
 • Usługa szkoleniowa powinna być realizowana przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

III. Jak wnioskować?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać podpisany skan na adres: mhibner@opus.org.pl do dnia 17.02.2020 r.

IV. Kryteria oceny.

O przyznaniu dofinansowania decydować będzie ocena formularza zgłoszeniowego, zgodnie z kryteriami:

 1. Kompletność złożonego formularza (wypełnienie wszystkich pól, dołączenie wymaganych załączników);
 2. Na ile szkolenie odpowiada na potrzeby organizacji w kontekście jej rozwoju, profesjonalizacji usług - 0-5 pkt
 3. Na ile nabyte podczas szkolenia przez pracowników kompetencje, kwalifikacje pomogą rozwinąć organizację? 0-5
 4. Spełnienie kryteriów formalnych - wpis instytucji szkoleniowej do RIS 

Ocena formularzy będzie prowadzona w sposób ciągły.

Z podmiotami, których formularze zostaną ocenione pozytywnie zostanie podpisana umowa na wsparcie.

Kwota dofinansowania zostanie przelana na konto podmiotu. Podmiot będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Formularz zgłoszeniowy - dofinansowanie szkoleń 2020 03.02.2020 doc 204 KB 1
2 Szkolenia 2020 - wniosek o pomoc de minimis 03.02.2020 xls 229 KB 2

Może Cię zainteresować