Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzkie Centrum Wielokulturowe / Łódź Multicultural CentreW trakcie realizacji
www.cw.lodz.pl

ŁCW - Łódzkie Centrum Wielokulturowe | Facebook


PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION


Łódzkie Centrum Wielokulturowe


W ramach Łódzkiego Centrum Wielokulturowego realizowany jest szeroki wachlarz usług i działań, których celem będzie wspieranie integracji obcokrajowców w Łodzi.

Zadanie jest realizowane przez partnerstwo Fundacji Ocalenie pełniącej funkcję lidera (organizacji specjalizującej się w pomocy dla imigrantów i uchodźców oraz wspieraniu ich integracji z ogółem społeczeństwa polskiego) oraz Centrum OPUS.

Główne działania będą przeprowadzone  w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 w siedzibie Centrum OPUS.


Główne działania realizowane przez Centrum OPUS:

- popularyzowanie wiedzy, wśród cudzoziemców i mniejszości narodowych i etnicznych, na temat wydarzeń kulturalnooświatowych realizowanych w Łodzi, 

- organizacja turystycznych wycieczek po Łodzi,

- organizowanie zajęć integracyjnych dla cudzoziemców i mniejszości narodowych i etnicznych, z udziałem przedstawicieli  społeczeństwa przyjmującego,

- działania edukacyjne na temat historii i kultury polskiej, w tym historii Łodzi;

-  organizacja seminariów dotyczących wielokulturowości skierowanych do partnerów społecznych, władz miasta i środowisk cudzoziemców w Łodzi. 

 

Rezultaty:

  • Zrealizowanych zostanie min. 6  wycieczek/spacerów po Łodzi, których celem będzie edukacja historyczna.
  • Zorganizowanych zostanie min. 30 wejść dla grup ok. 10 os. do łódzkich instytucji kultury (vouchery dla 300 os.)
  • Zorganizowanych zostanie minimum 6 wydarzeń integracyjnych z udziałem cudzoziemców i innych mieszkańców Łodzi.
  • W ramach działań osiedlowych animowane będą również działania w zakresie korzystania z narzędzi partycypacji np. wspólne inicjatywy na rzecz przygotowania projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, czy zasady  korzystania z inicjatywy lokalnej w Łodzi.


Zadania pt. Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego  jest finansowane z dotacji Miasta Łódź.


Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wydarzeniu za pomocą formularza (link w opisie każdego z wydarzeń).


Więcej informacji udzielają:

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl, 42 207 73 39

Zosia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832

Michalina Engel mengel@opus.org.pl, 42 207 73 39


----------------------------------------------------------------------------------------------------


 Łódź Multicultural Centre

The Łódź Multicultural Centre provides a wide range of services and activities to support the integration of foreigners living in Łódź.

The task is carried out by partnership of the Ocalenie Foundation acting as the leader (an organisation specialising in helping immigrants and refugees and supporting their integration into Polish society) and the OPUS Centre. The main activities will take place in Łódź at 8/10 Narutowicza Street in the premises of the OPUS Centre.


Main activities carried out by the OPUS Centre as a part of ŁCW project: 

- popularizing knowledge, about cultural life and educational events taking place in Łódź, among foreigners and members of national and ethnic minority groups

- organizing walks, tours and tourist excursions around Lodz

- organizing integration activities for foreigners and members of national and ethnic minority groups as well as members of the host society

- educational activities connected with Polish history and culture, including history of Łódź

- organization of seminars on multiculturalism addressed to our social partners, city authorities and communities of foreigners living in Łódź.

 

Results of the project:

We will organise at least 6 walks or tours around Łódź, at least 30 group tours to Łódź cultural institutions (300 vouchers) and at least 6 integration events involving foreigners and locals.

 We will also carry out local activities promoting the use of civic participation tools such as preparation of projects for Łódź Civic Budget for 2023 or organizing seminars about the regulations concerning  the use of local initiative in Łódź.

The tasks performed in connection with the implementation of the project entitled „Carrying out activities aimed at establishing and running the Łódź Multicultural Centre” are financed from a grant from the City of Łódź.


To take part please apply using the form (link in description of each event).


For more information, please contact:

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl, 42 207 73 39

Zofia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832

Michalina Engel m.engel@opus.org.pl, 42 207 73 39

 

PL:

28 października, godz. 17.00 - 18.30, Centrum OPUS ul. Narutowicza 8/10 - Spotkanie Klubu Mam, dla cudzoziemek mieszkających w Łodzi.

Zapraszamy na spotkanie skierowane do mam cudzoziemek, z dietetyczką dziecięcą Anną Sikorską - Prykowską pod hasłem  “Niejadki i inne przypadki - żywienie małych dzieci w praktyce” Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim oraz rosyjskim. Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań po rosyjsku, angielsku i polsku.

 

Prezentacja zaczynie się o godzinie 17.00. Około godz.. 17.45 rozpocznie się sesja pytań i odpowiedzi.


Zainteresowane osoby, proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej:

https://forms.gle/8YWt9Ap1tkT6ZpJL8

 

Powyższe spotkanie organizowane jest w ramach cyklu spotkań Klubu mam dla łodzianek cudzoziemek. Kolejne spotkania mające na celu integrację, wymianę informacji, edukację z zakresu opieki nad dzieckiem będą się odbywać raz w miesiącu w salach Centrum OPUS lub w bibliotekach miejskich (więcej informacji: tel.42 207 73 39 lub 797-548-832 ; email: LCW@opus.org.pl).

 

Więcej informacji udziela:

Zosia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832 (angielski, polski)

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl 42 207 73 39 (angielski, polski, rosyjski)28th October, 5 pm-6:30 pm:

Multicultural Mums’ Club for Mums living in Łódź at Centrum OPUS at 8/10 Narutowicza Street


Dear All Mothers living in Łódź!

We would like to invite you to a meeting with children’s nutritionist, Anna Sikorska-Prykowska, entitled "Picky eaters- feeding small children in practice". We will learn more about children’s diet and eating habits. The meeting will be held in Russian and Polish. After the meeting there will be an opportunity to ask questions in Russian, English and Polish.

The presentation will start at 17.00. From about 17.45 there will be a question-and-answer session.


Please fill in the registration form to let us know that you’re cominghttps://forms.gle/8YWt9Ap1tkT6ZpJL8


The above meeting is a part of series of meetings of the Mums' Club for foreign mothers living in Łódź. Subsequent meetings aimed at mutual integration, exchange of information and education on childcare will be held once a month (more information: tel.42 207 73 39 or 797 548 832; email: LCW@opus.org.pl)

For more information please contact:

Zofia Kwiecień zkwiecien@opus.org.pl, 797 548 832 (English, Polish)

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl 42 207 73 39 (English, Polish, Russian)28 октября 2021 в 17.00 - 18.30

Клуб мамы проживающих в Лодзи. Приглашаем вас на встречу мам иностранок с детским диетологом Анной Сикорской-Приковской под лозунгом «Наяды и другие случаи - Практика кормления маленьких детей». Встреча будет проводиться на польском и русском языках. После встречи вы сможете задавать вопросы на русском, английском и польском языках.


Заинтересованных просим заполнить анкету: https://forms.gle/8YWt9Ap1tkT6ZpJL8

Презентация начнется в 17:00

Встреча состоится в Центре OPUS по адресу: улица Нарутовича, 8/10. (Centrum OPUS, Narutowicza 8/10)