OWES region

Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne marketingowe

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego nie wpłynęły co najmniej dwie ważne oferty, zatem to zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte. 

Stowarzyszenie CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH „OPUS”
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego dla uczestników projektu nr RPLD.09.03.01-10-0001/17 pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020 (dalej: Projekt).

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Wykaz potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
Wykaz potwierdzający spełnienie kryterium oceny ofert nr 2.

opus_logo
logo_akses
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks