RODO. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM PROMOCJI I
ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH OPUS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z
siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub
drogą e-mailową pod adresem: opus@opus.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe
organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w
oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zadania publicznego, udziału w szkoleniach,
korzystaniu z pomieszczeń Administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, m.in. Urzędu Miasta Łodzi.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od zakończenia realizacji
zadania publicznego.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jego nie podanie powoduje brak
możliwości udziału w działaniach Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks