OWES Łódź

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nazwa projektu: Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Koordynator: Anna Pakowska
Kontakt: apakowska@opus.org.pl
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Cel projektu: Utworzenie w okresie I 2018-XII2020r. 73 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych(PS) w. subregionu IV woj.łódzkiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

 • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – lider projektu – Lider projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu miasta Łodzi
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – partner projektu – partner projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi.

Regulamin projektu uczestnictwa w projekcie 

Planowane efekty projektu:

 • 15 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • 30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
 • 45 miejsca pracy zostaną utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
 • 28 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach
 • 10 %organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES
 • 73 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 • 73 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.
 • 15 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
 • 100 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
 • 73 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;
 • 30 środowisk zostanie objętych wsparciem w projekcie;
 • 30 grup inicjatywne zostaną objęte wsparciem w projekcie;
 • 60 organizacji pozarządowych objętych wsparciem 

Wartość projektu: 6.682.313,22 zł, w tym wartość działań w ramach 1. typu usług, za które odpowiada Centrum OPUS wynosi: 1 198 098,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 486 893,22 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w obszarze działań realizowanych przez Centrum OPUS 1 138 913,00 zł

Oferta dla:

 • Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES), w tym to Przedsiębiorstw Społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących ekonomizację
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie osób najbardziej oddalonych od rynku pracy
  osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES
  otoczenia PES.

Obszar: IV subregion województwa łódzkiego czyli miasto Łódź

Harmonogram projektu

Usługi świadczone przez Centrum OPUS

 1. Animacja- informowanie o możliwościach tworzenia PES i możliwościach jakie daje Ekonomia Społeczna, budowanie partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej; Wsparciem zostanie objętych 30 środowisk.
 2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne– będzie świadczone w siedzibie ŁOWES, u klienta oraz drogą mailową.
 3. Doradztwo ogólne indywidualne i grupowe dla grup nieformalnych tworzących PES (spółdzielnie socjalną lub stowarzyszenie/fundację z działalnością odpłatną lub gospodarczą) oraz dla organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność ekonomiczną. Zakres doradztwa:
 • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 • rejestrowanie działalności PES;
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES;
 • prowadzenie działalności statutowej PES;
 • doradztwo specjalistyczne dotyczące tworzenia nowych PES –
 • prawne,
 • księgowe,
 • finansowe – prowadzenie działalności  gospodarczej,
 • zatrudnianie,
 • tworzenie biznesplanów,
 • księgowość

4. Szkolenia: 15 ośmiogodzinnych szkoleń (5 szkoleń rocznie) –ekonomizacja i tworzenie nowych PES

5. Pakiety rozwojowe Organizujemy 3 edycje konkursu na wsparcie na rejestrację grup nieformalnych w formie PES lub ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych.

Wspartych zostanie łącznie 30 grup inicjatywnych/org. chcących się ekonomizować.

Każdy podmiot otrzyma pakiet wsparcia obejmujący:

 • Pomoc doradcy/coacha  czyli indywidualną pracę z grupą/organizacją zmierzająca do utworzenia PES, spotkania planujące działalność, pomoc w rejestracji, pomoc w rozwoju działań, tworzeniu biznesplanu.
 • Pakiet rozwojowy do 5000 zł. na  ekonomizację działań, obejmować będzie koszty usług np. marketingowych szkoleń zawodowych, zakupów sprzętu nie będących środkiem trwałym, materiałów promocyjnych dla PES itp.
 • Inkubator dla nowopowstających PES-wsparcie polegające na zapewnieniu dostępu do korzystnie usytuowanego lokalu coworkingowego/pokoi dla PES z zapleczem konferencyjnym i kawowym. Wsparciem zostanie objętych 30 grup nieformalnych/organizacji pozarządowych.
 • 3 trzydniowe wizyty studyjne mające na celu pokazanie uczestnikom dobrych praktyk, historii sukcesu działających PES i PS.

Doradcy Centrum OPUS:

 1. Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl
 2. Magdalena Mirys: mmirys@opus.org.pl
 3. Agnieszka Furmaniak: afurmaniak@opus.org.pl
 4. Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.pl

Animatorzy Centrum OPUS:

 1. Monika Hibner: mhibner@opus.org.pl
 2. Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl
 3. Łukasz Waszak: lwaszak@opus.org.pl
 4. Jolanta Woźnicka: jwoznicka@opus.org.pl

Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php.

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. 

 • Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź  tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, zarzad@opus.org.pl.
 • Uwagi do pracy ŁOWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl
logotypy owes
 • Dokumenty do pobrania
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks