OWES Łódź

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nazwa projektu: Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Koordynator: Anna Pakowska
Kontakt: apakowska@opus.org.pl
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Cel projektu: Utworzenie w okresie I 2018-XII2020r. 73 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych(PS) w.subregionu IV woj.łódzkiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – lider projektu – Lider projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – partner projektu – partner projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Regulamin projektu uczestnictwa w projekcie 

Planowane efekty projektu:

15 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
45 miejsca pracy zostaną utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
28 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach
10 %organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES
73 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
73 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.
15 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
100 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
73 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;
30 środowisk zostanie objętych wsparciem w projekcie;
30 grup inicjatywne zostaną objęte wsparciem w projekcie;
60 organizacji pozarządowych objętych wsparciem 

Wartość projektu: 6.682.313,22 zł, w tym wartość działań w ramach 1. typu usług, za które odpowiada Centrum OPUS wynosi: 1 198 098,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 486 893,22 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w obszarze działań realizowanych przez Centrum OPUS 1 138 913,00 zł

Oferta dla:

Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES), w tym to Przedsiębiorstw Społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących ekonomizację
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie osób najbardziej oddalonych od rynku pracy
osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES
otoczenia PES.
Obszar

IV subregion województwa łódzkiego czyli miasto Łódź

Harmonogram projektu

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem projektu.
Poniżej można pobrać harmonogram w trzech formatach (Excel, Word i PDF)

Doradcy:

1.     Krzysztof Smug  – ksmug@opus.org.pl

2.     Magdalena Mirys – mmirys@opus.org.pl

3.     Agnieszka Furmaniak – afurmaniak@opus.org.pl

4.     Wioletta Gawrońska – wgawronska@opus.org.pl

Animatorzy:

1.     Maria Nowakowska mnowakowska@opus.org.pl

2.     Łukasz Waszak lwaszak@opus.org.pl

3.     Jolanta Woźnicka jwoznicka@opus.org.pl

Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php.

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu.

Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź  tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, zarzad@opus.org.pl.

Uwagi do pracy ŁOWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

Usługi świadczone przez Centrum OPUS

1.     Animacja- informowanie o możliwościach tworzenia PES i możliwościach jakie daje Ekonomia Społeczna, budowanie partnerstw na rzecz Ekonomii Spolecznej; Wsparciem zostanie objętych 30 środowisk.

2.     Doradztwo ogólne i specjalistyczne – będzie świadczone w siedzibie ŁOWES, u klienta oraz drogą mailową.

a.     Doradztwo ogólne indywidualne i grupowe dla grup nieformalnych tworzących PES (spółdzielnie socjalną lub stowarzyszenie/fundację z działalnością odpłatną lub gospodarczą) oraz dla organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność ekonomiczną.

Zakres doradztwa

·         zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

·         zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

·         rejestrowanie działalności PES,

·          zewnętrzne finansowanie PS i PES,

·         prowadzenie działalności statutowej PES.

b.    Doradztwo specjalistyczne dotyczące tworzenia nowych PES – prawne, księgowe, finansowe – prowadzenie działalności  gospodarczej, zatrudnianie, tworzenie biznesplanów, księgowość

3.     Szkolenia  – 15 ośmiogodzinnych szkoleń (5 szkoleń rocznie) –ekonomizacja i tworzenie nowych PES

4.     Pakiety rozwojowe. Organizujemy 3 edycje konkursu na wsparcie na rejestrację grup nieformalnych w formie PES lub ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych. Wspartych zostanie łącznie 30 grup inicjatywnych/org. chcących się ekonomizować.

Każdy podmiot otrzyma pakiet wsparcia obejmujący:

·         Pomoc doradcy/coacha  czyli indywidualną pracę z grupą/organizacją zmierzająca do utworzenia PES, spotkania planujące działalność, pomoc w rejestracji, pomoc w rozwoju działań, tworzeniu biznesplanu.

·         Pakiet rozwojowy do 5000 zł. na  ekonomizację działań, obejmować będzie koszty usług np. marketingowych szkoleń zawodowych, zakupów sprzętu nie będących środkiem trwałym, materiałów promocyjnych dla PES itp.

5.     Inkubator dla nowopowstających PES-wsparcie polegające na zapewnieniu dostępu do korzystnie usytuowanego lokalu coworkingowego/pokoi dla PES z zapleczem konferencyjnym i kawowym. Wsparciem zostanie objętych 30 grup nieformalnych/organizacji pozarządowych.

6.     3 trzydniowe wizyty studyjne mające na celu pokazanie uczestnikom dobrych praktyk, historii sukcesu działających PES i PS.

  • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks