OWES region

OWES region. Nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego (nabór zamknięty)

Nazwa projektuOWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020

Kontakt: Monika Hibner e-mail: mhibner@opus.org.pl, tel.  (42) 207 73 39

 

Nabór jest zamknięty i skierowany do podmiotów (osób prawnych) oraz osób fizycznych, które złożyły formularze zgłoszeniowe w naborze na wsparcie na utworzenie miejsca pracy i uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.  Termin przyjmowania wniosków:  do 05.10.2018 r. do godziny 15:00.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w :  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,  ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, Biuro centrum OPUS – I piętro  (Uwaga: w przypadku nadsyłania wniosków pocztą, liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego). 

Dokumenty, które należy złożyć, wskazane są w Regulaminie wsparcia finansowego.

Podmioty, które wraz ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy mogą starać się o podstawowe wsparcie pomostowe, w tym samym terminie powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Załączniki do poprania:

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego i pomostowego
 1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
 2. Wzór biznesplan
 3. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
 4. Wzór zestawienia osób planowanych do zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy
 5. Wzór oświadczenia osoby planowanej do zatrudnienia na nowo utworzonym miejscu pracy
 6. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
 7. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 8. Wzór oświadczenia dotyczącego VAT
 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 11. Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny Biznesplanu
 12. Karta Oceny Formalnej
 13. Karta Oceny Merytorycznej

Nabór jest prowadzony w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks