Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

(42) 207 73 39

opus@opus.org.pl

Zakończone

StartProjektyZakończone
StartProjektyZakończone

Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opis projektu

Projekt w swoim założeniu zakłada wsparcie dla 35 istniejących RDPP w 4 województwach (woj. łódzkie, opolskie, dolnośląskie, śląskie), a także powołanie nowych RDPP w ilości 10. W ramach projektu został również zaplanowany kontakt RDPP z innymi ciałami dialogu. Celem projektu jest zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału 35 działających rad i powstanie 10 nowych w obszarze 3 w 4 województwach (opolskim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim) w ciągu 16 miesięcy.

Aktualności

Informacje

 • Nazwa projektu: Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Koordynator: Wioletta Gawrońska
 • Kontakt: wgawronska@opus.org.pl
 • Okres realizacji: marzec 2014 - czerwiec 2015

Model Współpracy NGO-Miasto Łódź

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wzrost współpracy pomiędzy łódzkim samorządem a lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i prognostyki tej współpracy, a także wsparcie organizacji społecznych, ciał dialogu i aktywistów.
Celem projektu jest rozwój narzędzi partycypacji społecznej w Łodzi, wzmocnienie ciał dialogu, rozwój współpracy międzysektorowej ze szczególnym uwzględnieniem JST-NGO, wsparcie i rozwój potencjału łódzkich NGO przez szkolenia, doradztwo i wsparcie techniczne, rozwój planistyki i diagnostyka współpracy JST-NGO (stworzenie Rocznego – na 2016 – i Wieloletniego – 2016-18 – Programu Współpracy JST-NGO), animacja społeczna.

Aktualności

Informacje

 • Nazwa projektu: Model współpracy NGO-Miasto Łódź
 • Koordynator: Maria Nowakowska
 • Kontakt: mnowakowska@opus.org.pl
 • Okres realizacji: 1.03.2014-30.06.2015

Modelowe Kutno

Opis projektu

Projektem zostali objęci przedstawiciele ngo i jst w Kutnie. Kutnowski Model współpracy budowany jest we współpracy ngo i jst. Projekt odpowiada na potrzeby: wzmocnienie współpracy niefinansowej, szczególnie włączania ngo jako partnera przy tworzeniu i realizacji polityk publicznych, konsultacji społecznych, podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych.

Aktualności

Informacje

 • Nazwa projektu: Modelowe Kutno
 • Koordynator: Magdalena Mirys, Agnieszka Podgórska
 • Kontakt: apodgorska@opus.org.pl
 • Okres realizacji: 01.03.2014-30.06.2015
 • Strona projektu: http://ngo.kutno.pl/

Budżet Obywatelski W Kutnie

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Kutna i włączenie ich w faktyczne procesy partycypacyjne przy tworzeniu i wyłanianiu projektów do budżetu partcypacyjnego w roku 2016 i latach kolejnych. Poprzez działania informacyjno- promocyjne oraz animacyjne wśród mieszkańców chcemy zwiększyć wiedzę na temat działania budżetu obywatelskiego oraz uczestnictwo mieszkańców w tym procesie (zwiększenie liczby złożonych wniosków do 100).
Działania projektowe, oprócz animacji, informacji, edukacji i promocji, to również ewaluacja ubiegłorocznego Budżetu Partycypacyjnego w Kutnie oraz wypracowanie rekomendacji do zmian procedury. Rekomendacje wypracuje zespół (przedstawiciele urzędu, rady, organizacji pozarządowych i mieszkańców- wnioskodawców z ubiegłego roku).

Aktualności

Informacje

 • Nazwa projektu: Budżet Obywatelski w Kutnie
 • Koordynator:  Halszka Wierzbicka (SFMK)/ Magdalena Mirys/Centrum OPUS
 • Kontakt: mmirys@opus.org.pl
 • Okres realizacji: marzec 2015 - kwiecień 2016

Ekonomia społeczna w biznesie

Opis projektu

Projekt “Ekonomia społeczna w biznesie” odpowiada na potrzebę wzmocnienia sektora ES i zwiększenie realnej współpracy podmiotów ekonomii społecznej (PES) z łódzkimi przedsiębiorstwami. Celem głównym projektu jest więc zwiększenie wiedzy o działalności PES i ich ofercie, a także korzyści płynących ze współpracy wśród min. 100 przedsiębiorców w województwie łódzkim w okresie czerwiec-grudzień 2015. Projekt oparty jest na bezpośredniej “akwizycji” ekonomii społecznej w min. 100 firmach w regionie (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). Główne działania opierać będą się na pracy “przedstawicieli handlowych ES”, którzy trafią z szeroką ofertą kooperacji do łódzkich firm. Ważne jest też poznanie ze sobą ludzi działających na jednym terenie – np. osiedla, kwartału, dzielnicy – tak, by mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co można zrobić razem. Dlatego też zorganizujemy 2 lokalne Laboratoria Współpracy – cykliczne spotkania poświęcone temu, by połączyć siły dla dobra najbliższego otoczenia. Zadzwoń do naszych animatorów (kontakt znajdziesz poniżej) i stwórz grupę lokalnych aktywistów.

Aktualności

Informacje

 • Nazwa projektu: Ekonomia społeczna w biznesie
 • Koordynator:  Łukasz Waszak
 • Kontakt: lwaszak@opus.org.pl
 • Partner projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My

Techklub Łódź

Opis projektu

Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Nowe Technologie Lokalnie”. Ich koordynatorem jest Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce na początku każdego miesiąca odbywają się cykliczne spotkania, które poruszają kwestie wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji. Już teraz zobacz pełny program spotkań (Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Białystok, Suwałki, Zielona Góra, Gliwice, Kielce, Lublin, Łódź).

Aktualności

Informacje

 • Nazwa projektu: Techklub Łódź
 • Koordynator:  Anna Dyderska
 • Kontakt: adyderska@opus.org.pl
 • Strona projektu: http://www.technologielokalnie.pl/techklub/lodz/

Dobre Rady Dla Łodzi 

Informacje

 • Nazwa projektu: Dobre Rady Dla Łodzi 
 • Koordynator:  Małgorzata Stępień-Dudek
 • Kontakt:  mstepien@opus.org.pl
 • Okrez realizacji: 30 października 2014 - 31 grudnia 2015
Aktualności

Nasza Przestrzeń - Razem Decydujemy 

Opis projektu

Głównym celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia osób 60+ dla godnego starzenia się poprzezaktywność społeczną. W ciągu 8 miesięcy w 6 miejscowościach Łódzkiego odbędzie się 48 warsztatów obywatelskich seniora dla co najmniej 120 osób 60+. Uczestnicy poznają różne formy aktywności społecznej,m.in. wolontariat na rzecz dobra wspólnego, partycypację i zostaną przygotowani do skutecznego rzecznictwa interesów swojego pokolenia. Wspólnie wypracowane zostaną:
4 Listy lokalnych potrzeb seniorów,
Narzędziownik obywatelski seniora 2 i 9 infografik.Przy wsparciu konsultantów osoby 60+ wykorzystają nowe kompetencje do partycypacji w lokalnym życiu społecznym z korzyścią dla jakości życia seniorów. Zadanie przyczyni się do:
Zwiększenia partycypacji osób 60+ w życiu społecznym
Zwiększenia ich wiedzy na temat rangi procesów demograficznych w rozwoju społecznym lokalnej wspólnoty i wynikających z tego wyzwań pokoleniowych
Zwiększenia kompetencji obywatelskich seniorów w zakresie partycypacji i skutecznego wpływania na kształtowanie lokalnej polityki publicznej
Upowszechnienia „dobrych praktyk” aktywności społ. osób 60+
Poszerzenia oferty narzędzi i materiałów edukacyjnych wspierających partycypację seniorów.
Wykorzystamy wypracowane zasoby i rekomendacje ewaluacji wcześniejszych zdań dot. aktywności obywatelskiej seniorów: Nasza przyjazna przestrzeń, Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+ i dziennikarstwa obywatelskiego (ASOS III, P FIO).
Projekt „Nasza przestrzeń - Razem decydujemy” jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Informacje

 • Nazwa projektu: Nasza Przestrzeń - Razem Decydujemy
 • Koordynator:  Wioletta Gawrońska
 • Kontakt:  wgawronska@opus.org.pl
 • Okrez realizacji: 1 maja 2015 - 31 grudnia 2015
 • Partner projektu: Fundacja 2035 www.2035.pl

Akcja Masz Głos, Masz Wybór – Razem Supersamorządni!

Opis projektu

Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy. W ramach akcji przypominamy, że mieszkańcy mają głos, nie tyko podczas wyborów. Pokazujemy, jakimi sposobami mogą wpływać na decyzje władz i kształtować najbliższe otoczenie. Pomagamy władzom lokalnym pozostać w bliskim kontakcie z mieszkańcami, prowadzić dialog i reagować na potrzeby obywateli. Proponujemy sposoby wprowadzenia zmian. Podczas szkoleń pokazujemy jak angażować społeczność lokalną i wspólnie realizować przyjęte zadania oraz podtrzymywać zaangażowanie. Dajemy siłę przebicia, wsparcie merytoryczne, pomoc prawną i energię!

Aktualności

Informacje

 • Strona projektu: www.maszglos.pl