Wojewódzki Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem

Mikrogranty w Łódzkiem

Program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014 – 2020
finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

 

Koordynator:  Maria Magdalena Poulain, mpoulain@opus.org.pl 603 866 547

Opis Projektu:

Zadanie Mikrogranty w Łódzkiem stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS jest Operatorem mikrodotacji/mikrowsparć
dla województwa łódzkiego w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018  na podstawie Umowy nr 340_II/2018.

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Celem Zadania Mikrogranty w Łódzkiem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj, działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się
w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów, a w szczególności:

 • wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego
 • zwiększenie roli inicjatyw oddolnych
 • animowanie działań samopomocowych

W ramach Zadania Mikrogranty w Łódzkiem organizowane są konkursy na małe projekty wspierające rozwój młodych organizacji  i/lub wspierające lokalne przedsięwzięcia mieszkańców.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać dwa typy projektów:

A) Rozwój młodej organizacji,  działających na rzecz środowiska lokalnego poprzez np.:

 • zakup sprzętu  biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
 • adaptację lokalu
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,  w zakresie ich działań statutowych
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną, informatyczną
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług i rozwój organizacji w kierunku finansowej samowystarczalności,
 • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju na okres co najmniej 12 miesięcy

B) Lokalne inicjatywy oddolne, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego w  różnorodnych sferach pożytku publicznego [obszar  sfer w załączonym Regulaminie].

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert – link umieszczony na stronie operatora – Centrum Opus www.opus.org.pl oraz  www.witkac.pl. Generator zostanie aktywowany 21.08.2018.

Termin przygotowywania wniosków: 06.08.2018 do 10.09.2018, termin składania wniosków
od 21.08.2018 do 10.09.2018, do godz. 16.00.

Termin realizacji działań: 01.10.2018-10.12.2018

Regulamin i dokumenty konkursowe publikujemy wcześniej, byście mieli Państwo czas na zapoznanie się z nimi, dopytanie nas we wszelkich sprawach niejasnych oraz ze względu na okres wakacyjny. 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks