Łódź naukowa, Łódź akademicka 2018

Łódź naukowa, Łódź akademicka 2018

Nazwa zadania: Łódź naukowa, Łódź akademicka 2018
Koordynator: Magdalena Pilarska-Jędrzejczak
Kontakt: mpilarska@opus.org.pl
Okres realizacji:02.2018 – 15.11.2018

 

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Główny cel zadania:
Umożliwianie realizacji działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego poprzez wyłonienie realizatorów projektów wśród organizacji pozarządowych i podmiotów z art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego w roku 2018.


Cele szczegółowe:

 1. zwiększenie liczby inicjatyw miejskich zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi;
 2. zwiększenie liczby uczestników działań;
 3. zwiększenie liczby realizatorów zadania publicznego poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych chcących wdrożyć projekty
 4. podniesienie atrakcyjności odbywających się wydarzeń związanych z rozwojem Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego


Konkurs regrantingowy realizowany w ramach zadania publicznego.

Nabór wniosków: 27 lutego -19 marca 2018

Czas realizacji projektów: w 3 kwietnia – 31 października 2017


Uprawnieni projektodawcy/realizatorzy projektu:

organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności


Typy projektów kwalifikowanych:

 1. realizację krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;
 2. zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;
 3. budowę i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;
 4. realizację działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.


Wartość projektu:
 304 000 zł

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2018” jest finansowane z budżetu Miasta Łodzi.

 • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks