Centrum OPUS poleca!

CENTRUM OPUS POLECA

Tytuł: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Co  W Publikacji

Zarówno stowarzyszenia jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Musi ona być jednak jedynie działalnością dodatkową, która ma służyć pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności statutowej. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, osiągnięty zysk nie może być w organizacjach pozarządowych dzielony między ich członków (np. w formie dywidendy). Aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej iezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą uzyskania wpisu organizacja staje się przedsiębiorcą.

Tytuł: ISTOTA REWITALIZACJI A EKONOMIA SPOŁECZNA

Co  W Publikacji


Pojęcie rewitalizacji wyrażone zostało w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 lipca 2015 r., które wskazują istotę rewitalizacji jako: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Tytuł: EKONOMIZACJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I KORZYŚCI Z NIEJ PŁYNĄCE

Co  W Publikacji


Jeśli na ulicach, w mediach czy rozmowach słyszymy, że jakieś działanie podejmowane jest przez stowarzyszenie czy fundację, pierwsze co przychodzi na myśl, że jest to akcja społeczna, podejmowana własnymi siłami ludzi będących działaczami tych organizacji, wspieranych od czasu do czasu przez wolontariuszy. W dużej mierze jest to prawda. Działania organizacji pozarządowych podejmowane są przez ludzi dla ludzi. Z reguły są działaniami nieodpłatnymi – za udziały w festynach, szkoleniach, seminariach, doradztwie nie płacimy wówczas ani złotówki.

Tytuł: PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP) Z PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI

Co  W Publikacji


W ramach tego opracowania PPP wskazane zostało jako możliwa do realizacji forma współpracy samorządu z PES. Opracowanie nie zawiera szczegółowej analizy wszystkich aspektów dot. PPP, jest raczej formą inspiracji czy i w jakim zakresie można wykorzystać PPP do realizacji usług publicznych z udziałem PES.

Tytuł: REALIZACJA INICJATYW LOKALNYCH Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Co  W Publikacji


Szczególną formą zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej w proces rewitalizacji może być formuła realizacji przedsięwzięć lokalnych w trybie inicjatywy lokalnej wskazanej w art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Specyfika tej formuły wiąże się z zaangażowaniem podmiotu ekonomii społecznej jako podmiotu wspierającego mieszkańców w realizacji działań w formule partnerstwa z samorządem. Przez inicjatywę lokalną zgodnie z art.2, rozumie się formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Tytuł: TWORZENIE PARTNERSTW PROJEKTOWYCH DO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Co  W Publikacji


Udział podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych finansowanych ze środków europejskich wymaga stworzenia na poziomie lokalnym zasad budowania partnerstw projektowych. Zasady te odnoszą się zarówno do projektów, w których liderem jest jednostka samorządu terytorialnego, jak również podmiot ekonomii społecznej. Zasady te powinny być wpisane do programu rewitalizacji.

Tytuł: TWORZENIE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH JAKO FORMY REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE REWITALIZACJI

Co  W Publikacji

Możliwość tworzenia nowego podmiotu prawnego poprzedzona powinna być analizą na ile planowane usługi nowego przedsiębiorstwa nie mogłyby być realizowane przez już działające podmioty ekonomii społecznej.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks